Utstilling 8. juni - 9. juli 2017

Johanne Hestvold

Disse koppene har ikke mistet sjelen
Overlyssalen

Rommet beskytter en orden. Hvert objekt har plass i et hierarki rammet inn av språket. I taket blir et hull, en trafikkåre for materie på begge sider. Rommet pipler ut og blander seg med det som ligger på fortauet.

Koppene pendler rastløst mellom ulike roller. Insisterer på å være utydelige. De er talismaner, stumme statuer, monumenter over hverdag og pauser.

Madrassene svarer til idealer om symmetri og velvære, modellert etter en mal der mennesket er målestokken. Kroppene er elastiske klumper, likere underlaget enn antatt. Sammen danner de stabler av ujevn kontur.

Utstillingen Disse koppene har ikke mistet sjelen er Johanne Hestvolds første separatutstilling på Kunstnerforbundet. Hestvold undersøker gjennom sin totalinstallasjon et mangfold av kunstneriske problemstillinger som forholdet mellom funnet og formet materiale, mellom representasjon og abstraksjon. Gjennom subtile forskyvninger skaper Hestvold verk som like mye handler om formale problemstillinger som form, komposisjon, materialbruk som objekters relasjon til rommet og betrakteren.
Glasstaket i Overlyssalen er i utstillingen transformert til en installasjon gjennom funnet materiale fra Kunstnerforbundet og fra galleriets umiddelbare nærområde. Ett teppe, en krok, en euro, motorolje, kaffe, småstein og mye mer, oppnår gjennom Hestvolds utstilling en ny funksjon og lesning, og på denne måten synliggjør kunstneren objektenes ustabile tilværelse. På gulvet presenteres en serie skulpturer i støpt, grov betong som er formet etter ulike massasjeseng-modeller. Skulpturene fremstår som tvetydige objekter hvor potensialet for å ta de i bruk er tilstede ved å innby til at man kan legge seg ned og på den måten oppleve utstillingen fra et nytt perspektiv. Samtidig skaper lesningen av massasjesengene som skulptur en form for avstand som i motsetning til å forstå de som bruksobjekter innbyr til en semantisk lesning, og hvor man som publikum inntar en mer tradisjonell betrakter-rolle.

Johanne Hestvold (f. 1988) studerer for tiden ved masterprogrammet på Konsthögskolan i Malmö, i 2013 ble hun utaksaminert med BA fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. I tillegg til diverse gruppeutstillinger har hun hatt separatutstillinger på galleri Cinnnamon (2016), Tag Team Studio (2015), Lynx (2014) og Trafo Kunsthall (2013). Arbeidene hennes har nylig vært vist på Astrup Fearnley Museet (2017), Kunstnernes Hus (2016), DAMA (2016), CODE (2016), Seljord Kunstforening (2016) A Palazzo gallery (2016) og Stavanger Kunstmuseum (2016). Hestvold er representert av galleri Cinnnamon i Rotterdam.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Vindusglass med kaffe, glass med vann og tallerken
Liggende
Vindusglass med kaviar, sand og kjetting
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Vindusglass med kaffe, glass med vann og tallerken
Liggende
armert betong og leca, 60x180x5cm
Vindusglass med kaviar, sand og kjetting
Installasjonsfoto
Installasjonsfoto

Sandra Vaka Olsen

Water Pusher
Vindussalen og Kabinettet

I utstillingen Water Pusher utforsker Sandra Vaka Olsen fotografiet som representasjon, som avtrykk, manipulasjon og som idé. Gjennom en konseptuell tilnærming til fotografiet sammenstiller Vaka Olsen tilsynelatende uforenelige faktorer som væske og teknologi, konsept og følelse, det evige og det forgjengelige i et forsøk på å tilnærme seg fotografiet som noe håndfast. Vaka Olsen forholder seg til fotografiet som en beholder, på linje med en mugge eller en kropp.

Vaka Olsen undersøker gjennom sine arbeider spørsmål knyttet til entropien, eller det at ingenting varer evig. Tradisjonelt er fotografiet assosiert med dokumentasjon og bevaring, men gjennom å synliggjøre selve mediets sårbarhet i prosessen kobles teknologien til kropp, til flytende væsker og til det forgjengelige. Vaka Olsen representerer på denne måten en form for abstraksjon som er utviklet gjennom en fysisk, prosessorientert produksjonsmetode. Vaka Olsen benytter seg av en skjødesløs tilnærming til de fotografiske virkemidlene og fremhever slik fotografiets utilstrekkelighet.

Arbeidene befinner seg i et tvetydig mellomrom mellom det analoge og det digitale og mellom det todimensjonale og det tredimensjonale. Dette kommer ikke bare til syne i bildene men også i den fysiske og gjerne skulpturelle utføringen av arbeidene.

Sandra Vaka Olsen (f. 1980) bor og arbeider i Berlin, Stavanger og København. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiene i København og Oslo, Universitetet i Oslo og Rogaland Kunstskole. Hun har hatt soloutstillinger ved steder som MELK (2016), Rogaland Kunstsenter (2015) og Frankfurt Am Main (2015). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved institusjoner som Kunstverein Nürnberg (2016), Kunstnernes Hus (2016), Lillehammer Kunstmuseum (2016), Stavanger Kunstmuseum (2016). Hun deltok nylig på Forbundet Frie Fotografers Vårutstillingen 2017 på MELK.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.


Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
Cloud (raspberry connection)
Cloud (slush ice)
Cloud (beer)
Oversiktsbilde fra utstillingen
Oversiktsbilde fra utstillingen
2 Cloud (raspberry connection)
C-print, aluminium, akryl, epoxy, sugerør, 105x75 cm
3 Cloud (slush ice)
C-print, aluminium, akryl, epoxy, lim, sugerør, 105x75 cm
4 Cloud (beer)
C-print, aluminium, akryl, epoxy, lim, sugerør, 160x110 cm
Cloud (gum spit)
Jugs (solo)
5 Cloud (gum spit)
C-print, aluminium, akryl, epoxy, lim, sugerør, 140x75 cm
10 Jugs (solo)
Analog c-print med fotogram, aluminium, akryl glass ramme , 71cmx116 cm

«Omformulerte forekomster» Kurator: Kjersti Solbakken. Deltakere: Tora Endestad Bjørkheim, Matt Lambert, Monica Flakk, Andrea Muribø, Admir Batlak, Sofie Nørsteng og Gunnhild Torgersen

Andrea Muribø
Gunnhild Torgersen
Tora Endestad Bjørkheim
Matt Lambert
Monica Flakk
Admir Batlak
Sofie Nørsteng

Utstillingen Omformulerte forekomster presenterer syv kunstnere som gjennom smykke, skulpturelle objekter, fotografi og tekstil benytter seg av ulike strategier for å utforske spørsmål knyttet til bearbeiding eller modifisering av funnet materiale. Utstillingen undersøker hvordan materialer gjennom naturlige eller styrte prosesser, manipulasjon, sampling eller kamuflasje kan finne nye former, funksjoner og lesning. Den kuraterte gruppeutstillingen er en del av årets utgave av Juniutstillingen som gjennom Kunstnerforbundets historie tradisjonelt sett har fokusert på å presentere unge kunstnerskap. Årets utstilling tar utgangspunkt i verk av unge kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med utgangspunkt i en utvidet materialforståelse.

Gunnhild Torgersen presenterer en serie skulpturer fremstilt av bygg- og konstruksjonsmaterialer som stålplater, jernstenger, sement og planker. Torgersen interesserer seg for materialenes opphav og karakter, og hvordan disse kan formes til fysiske og skulpturelle språkelementer. Ved hjelp av manuelt håndverk, vann og tid oppnår rødmalte planker fra veisperringer en organisk form. Gjennom en slik omarbeiding av eksisterende materialer undersøker Torgersen ulike funksjoner av kommunikasjon som forholder seg til ideer rundt mobilitet, kontroll, grenser og bevegelse.

Tora Endestad Bjørkheim tar i arbeidene sine utgangspunkt i modulære strukturer for å undersøke former for abstrakt funksjonalitet. Fronter fra masseproduserte kjøkkensystemer blir ved hjelp av tilpassede rammeverk i metall transformert til frittstående objekter i rommet. Gjennom å se nærmere på forholdet mellom billedflaten og den funksjonelle flaten skaper Bjørkheim arbeider som oppleves som romlige og abstrakte komposisjoner med assosiasjoner både til varehandel, interiør, display og sampling.

Matt Lambert er opptatt av å viske ut ulike systemer som fungerer gjennom hegemoniske binære oppfatninger og skalaer. Lambert benytter seg av funnet og formet materiale om hverandre i sine smykker. Lambert undersøker smykkets potensiale i bruddet mellom det offentlige og det private.
Gjennom å utforske materialitet fra et queer-perspektiv ønsker Lambert å filtrere vår oppfatning av ulike objekter, materialer og teknikker og på denne måten formulere en ny og annerledes historie.

Admir Batlaks tekstile arbeider er utført i den tradisjonelle teknikken nålefilting. Funne folkloristiske og syntetiske materialer er tovet sammen med merinoull i en serie komposisjoner til gulv. Bak volanger og mønstre finner man fargefelt og striper som kan assosieres med abstrakte flaggmønstre uten geografisk tilknytning. Batlak befinner seg i et friksjonsfelt mellom kunst og mote og bryter ofte etablerte normer for visning av klær og kunst. I dette prosjektet har han bevegd seg bort fra bruksaspektet og refererer først og fremst til ideen om bruk gjennom å benytte seg av materialer som er tilpasset klesproduksjon.

Monica Flakks fotografier viser avstøpninger av steiner hun har samlet fra steinbrudd og byggeplasser rundt omkring i landet. Avstøpningen gjengir steinens form og overflate men den fungerer også som en abstraksjon: steinens form blir tydeligere når den blir tatt ut fra sin originale kontekst og dens geologiske syklus. Flakk undersøker gjennom prosjektet forholdet mellom den anonyme steinen og dens materielle verdi. Gjennom fotografiet oppstår også en forvrengning av skala som åpner opp for et nytt landskap uten noen geografisk tilhørighet.

Andrea Muribøs smykker oppstår i møtet mellom kunstneren og de funne organiske materialene hun benytter seg av. Gjennom bruk av materialer som horn, fruktsteiner, bein, tre, glass og kull fremstår Muribøs smykker som lånte objekter som inngår i et naturlig kretsløp. Smykkenes tvetydige funksjonalitet kan synes å ha vokst frem i det organiske materialet og på denne måten undersøker kunstneren ideer omkring det individuelle og det tilpassede. I Muribøs arbeider viskes skillet mellom råmaterialet og bearbeidingen ut og spørsmål knyttet til forholdet mellom bevaring og det forgjengelige blir sentrale.

Sofie Nørstengs keramiske arbeider tar utgangspunkt i relasjonen mellom kroppslige erfaringer, myter og naturelementer. Nørsteng jobber intuitivt og improvisatorisk med leiren for å utforske ideer om vekstprinsipper og kroppsliggjort hukommelse og kunnskap som står utenfor språket. Undersøkelsene hennes kan ses på som en form for omvendt arkeologi hvor den ytre formen gjenstår som en avleiring og som en øvelse i å skape. Formenes muterte fremtoning henvender seg til erindringenes transformerende natur, hukommelsens forgjengelighet og til kroppen som beholder av glemte erfaringer.

Tora Endestad Bjørkheim (f. 1986) har mastergrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen med spesialisering innen tekstil. Sammen med Johnny Herbert stiftet hun i 2014 avispublikasjonen Grafters’ Quarterly som til nå har kommet ut i fire utgaver. Hun har deltatt pa° gruppeutstillinger som Bergen Assembly, Entre´e i Bergen og Kunstha°ndverk 2014 pa° KODE Bergen.

Matt Lambert (f. 1989) har en mastergrad i metall fra Cranbrook Academy of Art i Detroit, Michigan, og har i tillegg arbeidet som lærsmed. Han er for tiden på kunstneropphold på IASPIS i Stockholm. Lambert har hatt separatutstilling to ganger på Platina Gallery i Stockholm og deltatt på gruppeutstillinger på blant annet Norton Museum of Art i Florida, Craft Council of British Columbia Gallery i Vancouver, Canada og Collective Design Fair i New York.

Monica Flakk (f. 1988) har utdanning fra avdeling for Kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo. Flakk viste separatutstillingen «The Dust Has Settled» på NoPlace i Oslo i 2016. Hun har også deltatt på gruppeutstillinger på House of Foundation i Moss, Blomqvist i Oslo, Tegnebiennalen 2017 og Skulpturarena Øst i Oslo.

Andrea Muribø (f. 1990) har bachelorgrad fra avdeling for Kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på gruppeutstillinger som «Everything is connected» arrangert av Norwegian Crafts i Milano, Die Neue Sammlung i München og Archaeology på Galleri Format i Oslo.

Admir Batlak (f. 1982) er klesdesigner med utdanning fra Istituto Marangoni i Milano. Batlak mottok Costume Awards pris for Årets norske designer 2017, og har blant annet hatt en rekke utstillinger og visninger på Galleri Riis. I 2015 stilte han ut på 1857 i samarbeid med kunstneren Ingrid Eggen. Batlak har hatt visninger på steder som Munchmuseet (2017) og Kunstnernes Hus (2014).

Sofie Nørsteng (f. 1981) er keramisk kunstner med utdanning fra avdeling for Kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo og Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Nørsteng har deltatt på gruppeutstillinger blant annet ved Deutscvilla Strobl i Østerrike, Hydrogenfabrikken i Fredrikstad og Akershus Kunstsenter. I 2016 mottok hun BKHs kunsthåndverkspris.

Gunnhild Torgersen (f. 1985) har en mastergrad fra kunstakademiet i Malmø. Hun har stilt ut på blant annet Akershus kunstsenter og Tag Team Studio i Bergen og deltatt på gruppeutstillinger ved Verdens Ende Kunstforening på Tjøme, Kunstmuseet Kube i Ålesund, Tegnebiennalen 2017, Vestlandsutstillingen 2015 og Vårutstillingen på Fotogalleriet i 2013. Hun mottok prisen for tredimensjonalt arbeid på Østlandsutstillingen i 2015.

Utstillingen er kuratert av Kjersti Solbakken

Oversiktsbilde fra utstillingen
RÅ ESSENS
RÅ ESSENS
Dispaly Copies
Guys next door (rød)

Oversiktsbilde fra utstillingen
Andrea Muribø
1 RÅ ESSENS
Kobber, sølv, koksnøtt, nylontråd
Andrea Muribø
4 RÅ ESSENS
Divved, sølv
Tora Endestad Bjørkheim
11 Dispaly Copies
Skapdører og skuffefronter, stålstativ, 198x140x28 cm
Admir Batlak
12 Guys next door (rød)
Merinoull, polyester, vliesofix, 60x80 cm
BOWS / fluidity
Fine cracks run through rocks like lost scripture 1
Oversiktsbilde fra utstillingen
Installasjonsfoto
Guys next door #1 og #2
Gunnhild Torgersen
17 BOWS / fluidity
tre fra veisperring, sement, pigment, glass, kobber, 225x15x62 cm
Monica Flakk
19 Fine cracks run through rocks like lost scripture 1
Canson Baryth / RAg 210, 91,5x71,5 cm

Oversiktsbilde fra utstillingen
Andrea Muribø
Installasjonsfoto
Admir Batlak
12 og 13 Guys next door #1 og #2
Merinoull, polyester og vliesofix, 60x80 cm
Smykkearbeider montert på vegg
BOWS / Fluidity
Matt Lambert
Smykkearbeider montert på vegg
div. materialer
Gunnhild Torgersen
16 BOWS / Fluidity
Stål, sement, pigment, glass, kobber, høyde 159 cm