Bokpresentasjon
18.09.21, kl. 18:00

FRANK

Som en del av Oslo Art Weekend inviterer Kunstnerforbundet til en presentasjon av boka FRANK. Endelig skal vi markere boka i Oslo, og i den anledning er Antonio Cataldo, Mathias Danbolt og Anne Szefer Karlsen invitert til å lese høyt fra sine tekster. Initiativtakerne bak FRANK, Liv Bugge og Sille Storihle, gir oss et innblikk i motivasjonen, prosessene og livet til plattformen. Etter presentasjonen åpnes det for en samtale.

REDAKTØR Sille Storihle
DESIGN Nell May
DISTRIBUSJON Torpedo Press

NB! På grunn av restriksjoner har vi et begrenset antall på 25 plasser. Personer som er syke (selv med milde symptomer), i karantene eller isolasjon skal ikke komme på arrangementet. Arrangementet er gratis. Påmelding via mail til atelier@kunstnerforbundet.no

FRANK var en Oslobasert, queer-feministisk plattform etablert i 2012, drevet av Liv Bugge og Sille Storihle frem til 2020, for å nære kunst og en kritisk diskurs med fokus på kjønn, begjær og seksualitet. Boka FRANK markerer avslutningen på plattformen, og er et arkiv som tilgjengeliggjør arbeidet for fremtiden, og samtidig fyller institusjonelle hull. Boka gir et innblikk i motivasjonen, prosessene og livet til plattformen, i tillegg til å være en oversikt over alle FRANKs aktiviteter de siste åtte årene. Å drive en nomadisk plattform, først etablert som en salong, har gjort FRANK sårbare i historieskrivingen. Denne boka gir form til FRANKs flyktige og ukategoriserbare liv gjennom nyskrevne essays, samtaler, gjennopptrykte og upubliserte tekster, samt personlige anekdoter og brev.  

Som med mange av FRANKs tidligere prosjekter, har også denne boka en tredelt struktur, som følger en nødvendighetens kronologi – ikke definert av linjær tid – og kan forstås som FRANKs ulike faser. Den første delen, Temple of Friendship, tematiserer motivasjonen bak etableringen, og fokuserer på salongens og dens ulike former. Del to, Genealogies, er dedikert til arbeidet med å spore og berøre historien gjennom utstillinger, publikasjoner, visningsprogrammer og iscenesettelsen av en historisk lesbisk klubb.  Den siste delen, Power, marker FRANKs skifte fra representasjon til produksjon. Den diskuterer maktrelasjoner i kunstfeltet som har inspirert og provosert FRANK. 

Bidragsytere til boka er Brynjar Åbel Bandlien, Katarina Bonnevier, Liv Bugge, Antonio Cataldo, Malene Dam, Mathias Danbolt, Geir Haraldseth, Every Ocean Hughes, Shoghig Halajian, Siri Hjorton Wagner, Maaretta Jaukkuri, Helle Lindskog, Louise Dany (Ina Hagen and Daisuke Kosugi), Magnus Mork, Eline Mugaas, Wencke Mühleisen, MYCKET, Cecilie Poulsson, Sille Storihle, Ruben Steinum, Elise Storsveen, Fredrik Svensk, Anne Szefer Karlsen, Jim Særnblom og Nico Woche.   

Produsert med økonomisk støtte fra: Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Fritt Ord, Kulturkontakt Nord og Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Sille Storihle er med i Atelier Kunstnerforbundet.

264 sider
17 x 23.8 cm 
Foto: Istvan Virag

- - - - - - -

Book presentation: FRANK

As part of Oslo Art Weekend, Kunstnerforbundet invites you to a presentation of the book FRANK. Finally, we will mark the launch of the book in Oslo, and on that occasion Antonio Cataldo, Mathias Danbolt and Anne Szefer Karlsen are invited to read from their texts. The initiators behind FRANK, Liv Bugge and Sille Storihle, will give us insight into the motivation, processes and life of the platform. After the presentation we open for a conversation.

EDITOR Sille Storihle
DESIGN Nell May
DISTRIBUTION Torpedo Press

FRANK was an Oslo-based queer-feminist platform established in 2012 to nurture art and critical discourse revolving around gender, desire and sexuality, run by Liv Bugge and Sille Storihle until 2020. The final publication, FRANK, is a self-archive, making the work accessible for the future, filling institutional gaps. It offers insight into the thinking, process and life of FRANK, and it also provides straightforward information about the projects FRANK undertook and when. Running a nomadic platform that started as a salon—as a social and critical meeting place—made FRANK vulnerable to the politics of remembering, but this book gives shape to the nomadic and uncategorizable life of FRANK through newly commissioned essays, conversations, unpublished and reprinted articles, and personal anecdotes and letters.

As with many of FRANK’s other projects, this book has found its form in a three-part structure following a chronology of urgency—one not defined by linear time—and understood as the various phases of FRANK. The first part, Temple of Friendship, fleshes out the initial drive behind FRANK, focusing on the salon and its various forms. Part two, Genealogies, is dedicated to the work on the tracing and touching of history through exhibitions, publications, screening series and the restaging of a historical lesbian club. The last section, Power, marks FRANK’s shift from concerns of representation to production, discussing the power relationships in the art field that have encouraged and provoked FRANK.

With contributions by Brynjar Åbel Bandlien, Katarina Bonnevier, Liv Bugge, Antonio Cataldo, Malene Dam, Mathias Danbolt, Geir Haraldseth, Shoghig Halajian, Siri Hjorton Wagner, Every Ocean Hughes, Maaretta Jaukkuri, Helle Lindskog, Louise Dany (Ina Hagen and Daisuke Kosugi), Magnus Mork, Eline Mugaas, Wencke Mühleisen, MYCKET, Cecilie Poulsson, Ruben Steinum, Sille Storihle, Elise Storsveen, Fredrik Svensk, Anne Szefer Karlsen, Jim Særnblom and Nico Woche.   

Produced with financial support from: Arts Council Norway, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Fritt Ord, Nordic Culture Point and Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Sille Storihle is a part of Atelier Kunstnerforbundet.

264 pages
17 x 23.8 cm 
Photo: Istvan Virag

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern