Om oss

About us

Min birra

Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt, ikke-kommersiell visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på skiftende utstillinger av samtidskunst og kunsthåndverk fra hele landet.

Kunstnerforbundet ble opprettet i 1910 av yngre profilerte kunstnere og er ett av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Galleriet er organisert som et idealistisk aksjeselskap. 150 samtidskunstnere er i dag tilknyttet galleriet som aksjonærer. Alle kan søke om utstillingsplass, og Kunstnerforbundet har de senere årene mottatt over 800 søknader årlig. Over 30 000 besøkende deltar årlig i Kunstnerforbundets formidlingsprogram.

Kunstnerforbundet ser det som en vesentlig oppgave å bidra til å etablere en økonomisk plattform for kunstnerne. I over hundre år har galleriet tilrettelagt for offentlig innkjøp, utsmykninger og formidlingssalg til førstegangskjøpere og samlere.

Bygningen

Kunstnerforbundet eier bygården i Kjeld Stubs gate 3, sentralt beliggende bak Rådhuset i Oslo sentrum. Gården huser visningsrom for kunst, formidlingsrom, salgsavdeling, kontorer, kunstlager og atelierer for kunstnere.

Kunstnerforbundets fasade

Kunstnerforbundets fasade

Fra Espen Gledtisch' utstilling mmmMarbles i Overlyssalen, 2022

Fra Espen Gledtisch' utstilling mmmMarbles i Overlyssalen, 2022

Fra Juleutstillingen 2021

Fra Juleutstillingen 2021

Arkitektskisse av Kunsternforbundets bygning og fasade, 1957

Arkitektskisse av Kunsternforbundets bygning og fasade, 1957

Kunstnerforbundets logo ble tegnet av Oluf Wold-Thorne

Kunstnerforbundets logo ble tegnet av Oluf Wold-Thorne

Utstillingsåpning i Overlyssalen

Utstillingsåpning i Overlyssalen

Historisk plakat

Historisk plakat

Kunstnerforbundet is an independent, artist-run institution with an emphasis on exhibiting contemporary art and crafts from across the country. Established in 1910 by emerging artists, Kunstnerforbundet is one of Scandinavia's oldest artist-run exhibition spaces, organized as an idealistic corporation. Today 150 contemporary artists are associated with the gallery as shareholders.

Anyone can apply for an exhibition space at Kunstnerforbundet, and in recent years we have received over 800 applications annually. 

Our public engagement activities and educational events attracts over 30.000 visitors annually.

We consider it an essential task to help establish an economic platform for artists. For over a century, the gallery has provided artists with income and commissions through facilitating sales to public institutions as well as private collectors and first-time buyers.

Kunstnerforbundet owns the building in Kjeld Stubs gate 3, centrally located behind the City Hall in downtown Oslo. The building houses exhibition- and educational spaces, offices, a sales department, storage for art works and artist studios.

Kunstnerforbundet (dáiddárlihttu) lea dáiddáriid iežaset stivrejuvvon, eahpegávppálaš čájáhus - ja gaskkustanásahus, mii molsašuvvi čájáhusaiguin deattuha dálááigge dáidaga ja dáiddaduoji maid dáiddárat miehtá riikka dahket.  

Nuorra, dovddus dáiddárat vuođđudedje Kunstnerforbundet jagi 1910, ja dat lea okta Skandinávia boarráseamos galleriijain maid dáiddárat jođihit. Galleriija lea organiserejuvvon idealisttalaš oasussearvin. 150 dálááiggedáiddára leat dál gullevaččat galleriijai oasusdoallin. Buohkat sáhttet ohcat čájáhussaji ja Kunsterforbundet lea maŋimuš jagiin ožžon badjel 800 ohcamuša jahkásaččat. Badjel 30 000 guossi jahkásaččat vásihit Kunsterforbundet gaskkustanprográmmaid.  

Kunsterforbundet atná mávssolaš bargamuššan veahkehit dáiddáriid ásahit alcceseaset ekonomalaš geađgejuolggi. Galleriija lea juo badjel čuođi jagi láhčán vejolašvuođaid almmolaš oastimiidda ja čiŋahemiide ja vel gaskkustan gávppašeami sihke dáiddačoaggiide ja sidjiide geat vuosttas háve ostet dáidaga. 

Vistti birra

Kunstnerforbundet oamasta gávpotdálu man čujuhus lea Kjeld Stubs gate 3, mii lea Ráđđeviesu duogábealde guovdu Oslo. Dálus leat dáidagiidda čájáhuslanjat, gaskkustanlanjat, dáiddagávpi, kantuvrrat, dáiddarádju ja vel bargolanjat dáiddáriid várás.  

Ansatte

Lars Sture

Daglig leder
lars@kunstnerforbundet.no

Anne Marte Archer

Prosjektleder
anne.marte@kunstnerforbundet.no

Martina Petrelli

Kurator, Atelier Kunstnerforbundet
martina@kunstnerforbundet.no

Ingunn Svanes Almedal

Gallerikoordinator
ingunn@kunstnerforbundet.no

Kristine Myklestad

Gallerikoordinator kristine@kunstnerforbundet.no

Asmaa Barakat

Galleriassistent
asmaa@kunstnerforbundet.no

Eira Dyve

Galleriassistent
eira.dyve@kunstnerforbundet.no

Thomas Tveter

Utstillingskoordinator/fotograf
thomas@kunstnerforbundet.no

Aase Marie Bang

Regnskap
regnskap@kunstnerforbundet.no

Raisa Porsanger

Kommunikasjonsansvarlig raisa@kunstnerforbundet.no

Johnny Herbert

Helgevakt
johnny@kunstnerforbundet.no

Eira Solvang

Helgevakt
eira@kunstnerforbundet.no

Vida Aasen

Helgevakt
vida@kunstnerforbundet.no

Nicklas Gahnström

Utstillingstekniker

Ahmed Badry

Utstillingstekniker

Webdesign og utvikling

Trond Mjøen

Grafisk design

Parabol Studio

Engelsk oversettelse / English translations

Karina Holland, Johnny Herbert og Andrea Agatha Grøneng

Samisk oversettelse / Jorgalan sámegillii

Magne Ove Varsi og Raisa Porsanger

Styret

Leder

Ingrid Lønningdal

Nestleder

John Raustein

Styremedlemmer

Mari Slaattelid
Margareta Bergman
Pearla Pigao

Vara

Jon Benjamin Tallerås

Nominasjonsutvalg

Geir Yttervik
Mattias Härenstam
Annette Kierulf

Aksjonærer

Samarbeidspartnere

Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt visnings- og formidlingsinstitusjon organisert som et idealistisk aksjeselskap.

Kunstnerforbundets inntekter kommer i hovedsak fra salg av kunst. I tillegg kommer offentlig driftstilskudd over post 55 Norsk Kulturfond, forvaltet av Kulturrådet. I 2018 mottok Kunstnerforbundet for første gang driftstilskudd fra Oslo Kommune.

Siden 2018 har Kunstnerforbundet driftet pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet med støtte fra Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Billedkunstnernes Hjelpefond og Fritt Ord.

Kunstnerforbundet er stolt medlem av Balansekunst - et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Søk utstillingsplass

Apply for exhibition space

Oza čájáhussaji

Vi tar for tiden ikke imot søknader om utstillinger i Kunstnerforbundet. Vi lyser ut utstillingsplass hvert år, og søknadsfristen pleier å være 1. september. Følg med på vår nettside eller vårt nyhetsbrev for utlysninger.

We are now closed for exhibition applications. Follow our webpage and newsletter for announcements and the annual Open Call for exhibitions. The deadline is usually 1st of September.

Mii eat váldde vuostá čájáhussaji ohcamušaid dál. Mii almmuhit giđđageasset go fas lea vejolaš ohcat čájáhussaji. Čuovu mielde min ruovttusiiddus ja ođasreivves. Ohcanáigemearri láve leat 1. b. čákčamánus juohke jagi.

Personvern

Se vår personvernside

Vedtekter

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 27. desember 1910 med senere forandringer, ajourført pr. 27. mai 2008 og 9. juni 2020.

§ 1. Navn og formål

Selskapets firma er Kunstnerforbundet AS. Kunstnerforbundet AS er en sammenslutning av visuelle kunstnere. Formålet er å virke for direkte forbindelse mellom publikum og god kunst, spesielt ved å arrangere utstillinger og omsette kunstneres arbeider. Kunstnerforbundet kan på andre måter ivareta kunstnernes interesser og foreta den nødvendige virksomhet i denne forbindelse.

Eiendommen Kjeld Stubs gt. 3 skal primært være aktivisert for disse formål.

Forretningskontoret skal være i Oslo.

I tilfelle likvidasjon, skal formuen nyttes til formål som beskrevet i denne paragrafs første avsnitt og i § 8 punkt c).

§ 2. Aksjonærer

Som aksjonærer kan kun opptas visuelle kunstnere. Kunstnere som ved avtale med andre er avskåret fra å selge sine arbeider gjennom Kunstnerforbundet eller å utstille der, kan ikke velges inn som aksjonær i selskapet.

Kunstnere som er aksjonærer i selskapet har rett til å utstille egne verker i utstillingslokalene etter regler fastsatt av styret. Styret kan innby andre kunstnere, både norske og utenlandske, til å utstille på samme vilkår som gjelder for aksjonærene.

Alle aksjonærer har rett til å nominere kandidater til styret og komme med forslag til nye aksjonærer. De har også rett til å nominere kandidater til nominasjonsutvalget hvis et slikt skal velges.

§ 3. Selskapets kapital

Selskapet har en kapital på kr. 105.000, fordelt på 150 aksjer à kr. 700 fullt innbetalt og lydende på navn.

Det utdeles ikke utbytte på aksjene.

Erverv av aksje er betinget av samtykke fra generalforsamlingen. Dette gjelder også overdragelse av aksjer ved arv og skifte. Alle saker som gjelder overdragelse av aksjer skal forelegges skriftlig for styret, som fremmer saken for generalforsamlingen til avgjørelse.

Ved enhver eierovergang skal selskapet ha forkjøpsrett, til innen aksjelovens rammer å erverve egne aksjer. Spørsmål om forkjøpsrett skal gjøres gjeldende avgjøres av styret.

Melding om aksjeovergang eller at aksjer ønskes solgt skal gis skriftlig til styret. Forkjøpsrett skjer til aksjenes pålydende, eller etter verdi i henhold til regnskapet, hvis denne verdi er lavere.

Fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende er to måneder fra styret fikk melding som foran nevnt. Betaling må skje innen en måned deretter, eller innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

Over aksjonærene føres aksjeeierbok. Aksjene skal ikke registreres i VPS.

§ 4. Utvidelse av selskapets kapital

Selskapets kapital kan etter generalforsamlingens beslutning overensstemmende med aksjelovens kapittel 10 utvides ved tegning av nye aksjer.

§ 5. Nedskrivning av selskapets kapital

Selskapets kapital kan etter generalforsamlingens beslutning nedskrives i henhold til aksjelovens kapittel 12.

§ 6. Styret

Virksomheten ledes av et styre på fem medlemmer, og et varamedlem, alle valgt blant selskapets aksjonærer på generalforsamlingen. Ordinære styremedlemmer velges for tre år av gangen, og varamedlem for et år. Varamedlem trer inn ved uteblivelse eller frafall av et sittende styremedlem slik at styret til enhver tid består av 5 representanter i henhold til vedtektene. Varamedlemmer kan, etter styrets ønske ta del i et fulltallig styres møter og diskusjoner på lik linje med andre styremedlemmer, men da uten stemmerett.

Styret velger selv sin styreleder.

Styremedlemmene honoreres for den tid som medgår til møter og annet arbeide, etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.

Over forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige deltagere. I tilfelle av stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Styret er ikke beslutningsdyktig når mindre enn halvparten av medlemmene er tilstede.

Innkallelse til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling foretas av styret og skal inneholde forhandlingsgrunnlaget.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i felleskap.

Styret bestemmer ansettelse og oppsigelse av daglig leder.

Styret utferdiger instruks for den daglige leder.

§ 7. Nominasjonsutvalg

Ved behov kan det nedsettes et nominasjonsutvalg. Nominasjonsutvalget skal bestå av tre medlemmer som velges på generalforsamling. Medlemmene velges for to år av gangen, to det ene året og et det andre året. Nominasjonsutvalget har ansvar for å nominere kandidater til styremedlemmer, medlemmer av nominasjonsutvalg og nye aksjonærer. Styret utarbeider en instruks for nominasjonsutvalget.

§ 8. Generalforsamling

Den årlige generalforsamlingen avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen ledes av styreleder, hvis stemme i tilfelle av stemmelikhet gjør utslaget. Ingen aksjonær har mer enn en stemme.

Stemmerett utøves gjennom personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt til møtende aksjonær. Ingen aksjonær kan på generalforsamlingen opptre med fullmakt for mer enn tre aksjonærer.

Alle beslutninger på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall. Beslutninger om forandringer i vedtektene eller om selskapets oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 såvel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag skal for å kunne behandles på generalforsamlingen være innkommet til styret i så god tid at forslaget kan tas med i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets bestemmelse, eller når det forlanges av aksjonærene som til sammen representerer 1/10 av aksjekapitalen.

Bare de saker som har foranlediget innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal kunne behandles der.

Innkallelse skjer skriftlig syv dager forut for generalforsamlingen. Innkallelse skal angi forhandlingsgjenstandene og inneholde årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og alle andre dokumenter vedkommende de øvrige saker som skal behandles.

På den årlige generalforsamling behandles:

a) Styrets beretning

b) Revidert regnskap med revisors beretning.

c) Forslag om anvendelse av overskuddet. Generalforsamlingen kan beslutte at overskuddet helt eller delvis kan anvendes til arbeidshjelp til bildende kunstnere eller til andre ideelle kunstneriske formål, eventuelt til fond med lignende formål.

d) Fastsettelse av salgsavgift for ett år regnet fra den årlige generalforsamling.

e) Eventuelle aksjeoverdragelser. Ved valg av kandidater som skal tilbys å overta ledige aksjer, fremlegges nominasjonsutvalgets forslag, i tillegg til forslag fra aksjonærer som måtte være innkommet styret to uker før generalforsamlingen. I tilfelle det ikke er nedsatt et nominasjonsutvalg, fremlegges styrets forslag samt forslag fra aksjonærer.

f) Valg av styre.

g) Fornyelse av fullmakt til styret til å gjøre forkjøpsrett gjeldende på selskapets vegne etter styrets skjønn.

h) Valg av nominasjonsutvalg.

Årsrapporter

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern