Om programmet

About the program

Atelier Kunstnerforbundet birra

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) er et atelierfelleskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. AKF tilbyr kunstnere produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum. Gjennom pilotperiode (2018-2020) har programmet plassert arbeidende kunstnere midt i Oslo sentrum og åpnet opp dørene for publikum som ellers aldri besøker gallerier. 

287 kvm i Kunstnerforbundets eget bygg (de to øverste etasjene) benyttes nå til produksjon av kunst og formidling. Kunstnerne i programmet tilbys ut over arbeidslokaler et skreddersydd mentorprogram, rådgivning og oppfølging av egen praksis. Det er også tilgjengelig prosjektmidler, reisetilskudd og eksterne veiledere til kunstnerne for at de skal kunne realisere sine atelierproduksjoner på best mulig måte. 

Et sentralt formål med programmet er å nå ut til nye brukere av kunst. Formidlingsprogrammet består av workshops, kurs, seminarer, tekstproduksjon, møter, omvisninger og besøk av skoleelever, forskere, pensjonistgrupper, kunstsamlere, internasjonale kuratorer og lokale formidlingstiltak for å nevne noe. Alle AKF-produksjoner har til felles at tiltakene når nye brukere av kunst og øker kompetansen hos de skapende kunstnerne, men også publikum. 

Målsetningen med Atelier Kunstnerforbundet er å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for kunstnere og samtidig se nærmere på hvordan Kunstnerforbundet kan bidra til å styrke kunnskapsutvekslingen mellom kunstnere, kuratorer og andre faginteresserte. Den umiddelbare nærheten mellom kunstnerne, institusjonen og publikum byr på svært mange fordeler når det gjelder tilgang på fagkompetanse, nettverk og ressurser. Dette har gitt svært gode resultater både for kunstnerne involvert i programmet, for institusjonen og for det omfattende nettverket som deltar i formidlingen. 

Prosjektet har et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kunstnere, mentorer og veiledere hentes inn fra hele landet og fra utlandet. Det internasjonale nettverksarbeidet bidrar til å gi kunstnerne muligheter ut over landets grenser. 

Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet.

<figcaption>Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet</figcaption>
Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet lanserte i 2021 en rapport som undersøker og vurderer atelierprogrammet på Kunstnerforbundet. Infrastrukturelle undersøkingar. Ein rapport om Atelier Kunstnerforbundet tar for seg hvordan programmet har blitt til og hvordan det bidrar til de deltakende kunstnerne og kunstfeltet generelt. Rapporten er skrevet av Merete Jonvik, førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.

Fra introduksjonen i rapporten:

Fordi atelierprogrammet er eit nybrottsarbeid og starta som eit pilotprogram, ønskjer Kunstnerforbundet ei ekstern vurdering av innretninga, nedslagsfeltet og dessutan gevinstane og utfordringane til programmet. Rapporten Infrastrukturelle undersøkingar tek for seg korleis programmet er blitt til og korleis det har blitt vidareført, erfaringar frå involverte i programmet, og han diskuterer kva verknadar programmet kan seiast å ha hatt. Sagt med andre ord: kva AKF bidrar med overfor dei deltakande kunstnarane spesielt og i kunstfeltet generelt.

Arbeidet med rapporten har gått ut på å samla erfaringar frå dei første leveåra til programmet, både frå involverte kunstnarar, frå tilsette ved Kunstnerforbundet og frå finansielle støttepartnarar av programmet. Erfaringane gir innblikk i korleis piloten og den første ordinære programperioden har fungert og kva ringverknadar programmet har hatt. Det ligg eit læringspotensial i evalueringa av dei første åra til programmet, samstundes som ho opnar for å justera framtidig innretting.


Les mer om rapporten og Merete Jonvik her.

LAST NED RAPPORTEN HER.

Ønsker du en papirutgave av rapporten? Ta kontakt på e-post.

Marte Ramm Fortun på Atelier Kunstnerforbundet
Ahmed Umar og Pearla Pigao med kurator Kari Skippervold

Atelier Kunstnerforbundet er blitt til takket være støtte fra Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Fritt Ord. Prosjektet har også mottatt støtte gjennom Norsk Kulturråds aspirantordning og Oslo Kommunes innovasjonsordning. 

Kontakt

Ved henvendelser ta kontakt med kurator for Atelier Kunstnerforbundet, Martina Petrelli: atelier@kunstnerforbundet.no 

Oversiktsbilde fra loftslokalet i Atelier Kunstnerforbundet.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF) is a studio collective, a network of art enthusiasts and a pioneer project in the field of public engagement. AKF offers artists production facilities and a customized development program in Kunstnerforbundets own premises in the center of Oslo. During the pilot period (2018-2020), the program provided artists with an active working space and opened the doors to audiences who don’t normally visit galleries. 

In Kunstnerforbundet's two upper floors, a total of 287 sq.m. are now used for production and mediation of art. In addition to free-of-charge studios and mentoring program, the participating artists are offered counseling and follow-up of their practices. Project funds, travel grants and external mentors are also available to help the artist realize their productions in the best way possible. 

Atelier Kunstnerforbundet aims to facilitate good working conditions for artists while investigating how Kunstnerforbundet can contribute to strengthen the exchange of knowledge between artists, curators and other professionals. The immediate proximity between the artists, the institution and the public offers several advantages in terms of access to professional expertise, networks and resources which has been beneficial for all parts.  


As the project has both a national and international perspective, artists and mentors are invited from across the country a well as from abroad. International networking helps provide artists with opportunities beyond the borders of the country.

A central purpose of the program is to reach new audiences. The public communication program consists of workshops, courses, seminars, text production, meetings, guided tours and visits by students, researchers, pensioner groups, art collectors, international curators and local public communication initiatives, among others. All AKF productions have in common that the initiatives reaches new audiences and increase the competence of both the artists and the visitors.

Atelier Kunstnerforbundet has been established with the kind support of Talent Norge, The Savings Bank Foundation DNB, The Relief Fund for Visual Artists (Bildende Kunstneres Hjelpefond)  and The Fritt Ord Foundation. The project has also received funding through the Art Council Norway and the City of Oslo.

For further inquieries, please contact Anne Marte Archer, Project Manager for Atelier Kunstnerforbundet: atelier@kunstnerforbundet.no.

Atelier Kunstnerforbundet (AKF - dáiddárlihtu ateliera) lea atelierasearvevuohta, dáiddaberošteddjiid fierpmádat ja dáiddagaskkustanovdanvázzinbargu. AKF fállá dáiddáriidda buvttadanlanjaid ja dárkilit heivehuvvon ovddidanprográmma Kunstnerforbundet (dáiddárlihtu) iežas lanjain Oslo gávpotguovddážis. Álggahanáigodaga bokte (2018-2020) lea prográmma bidjan doaibmi dáiddáriid Oslo guovddážii, ja rahpan uvssaid gehččiide geat muđui eai goassege finat galleriijain. 

Kunsterforbundet geavaha dál 287 njealjehasmehtera iežas visttis (guokte bajimuš gearddis) dáidaga buvttadeapmái ja gaskkusteapmái. Dáiddáriidda geat leat mielde prográmmas, fállat bargolanjaid lassin vel iešguhtiige heivehuvvon rávvenprográmma, ráđđeaddima ja iešguđege barggu čuovvuleami. Leat maiddái fidnenláhkai prošeaktaruđat, mátkedoarjja ja olgguldas bagadeaddjit dáiddáriidda vai sii sáhttet ollašuhttit iežaset atelierabuvttademiid buoremus lági mielde.  

AKF juksanmearri lea láhčit buriid bargodilálašvuođaid dáiddáriidda, ja seammás geahččat dárkileappot mo Kunsterforbundet sáhtášii veahkehit nannet diehto- ja máhttolonohallama dáiddáriid, kuráhtoriid ja eará fágaberošteddjiid gaskkas. Dáiddáriid, ásahusa ja gehččiid lagasvuohta addá eatnat ovdamuniid fágagealbbu, fierpmádaga ja veahkkeváriid fidnema dáfus. Dát lea addán hui buriid bohtosiid sihke dáiddáriidda geat leat mielde prográmmas, ásahussii ja viiddis fierpmádahkii mii oassálastá gaskkusteapmái. 

Prošeavttas lea báikkálaš, riikkaviidosaš ja riikkaidgaskasaš geahččanguovlu. Dáiddárat, mentorat ja bagadeaddjit vižžojuvvojit deike miehtá riikka ja olgoriikkas. Riikkaidgaskasaš fierpmádatbargu veahkeha addit dáiddáriidda vejolašvuođaid mat leat riikka rájáid olggobealde. 

Prográmma guovdilis ulbmil lea olahit ja fidnet ođđa geavaheddjiid dáidagii. Gaskkustanprográmma siskkilda earret eará bargobájiid, kurssaid, semináraid, teakstabuvttadeami, čoahkkimiid, oahpistemiid ja skuvlaohppiid, dutkiid, pensionistajoavkkuid, dáiddačoaggiid, riikkaidgaskasaš kuráhtoriid ja báikkálaš gaskkustandoaibmabijuid gallestallamiid. Buot AKF buvttademiin lea oktasaš dat, ahte doaibmabijut olahit ođđa dáiddageavaheddjiid ja lasihit dahkki dáiddáriidda gealbbu, ja maiddái gehččiide gealbbu.   

AKF lea boahtán áigái Talent Norge (mii lea vuođđudus Norgga taleanttaid várás ), Sparebankstiftelsen DNB (DNB seastobáŋkovuođđudusa), Bildende Kunstneres Hjelpefond (govvadáiddáriid veahkkefoandda) ja Fritt Ord (friija sáni vuođđudusa) doarjaga veagas. Prošeakta lea maiddái ožžon doarjaga Norgga kulturráđi aspirántaortnega ja Oslo gieldda innovašuvdnaortnega bokte. 

Válddes oktavuođa Atelier Kunstnerforbundet prošeaktajođiheddjiin Anne Marte Archer: atelier@kunstnerforbundet.no 

Kunstnere

Magdalena Kotkowska

Den grunnleggende opplevelsen av å spørre, tvile og posisjonere sin egen eksistens har blitt en betingelse for Kotkowskas kunstutøvelse. Hennes fragmenterte estetikk er en konsekvens av en interesse for collage, kulturarkeologi og kollektivt minne. Gjennom å redde og transformere materialer omfavner Kotkowskas praksis en rekke ulike håndverksteknikker.

Magdalena Kotkowska (f. 1984, Wroclaw, Polen) bor og arbeider i Oslo. Hun har MA i Kunsthistorie fra University of Wroclaw, BA i Fotografi fra Kunstakademiet i Poznan og MA i Kunst og håndverk fra KHIO. Hun har hatt separatutstillinger på Wroclaw Contemporary Museum (2018) og på Gressholmen Kro i samarbeid med Kunstnerforbundet (2019) og har deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som Kunsthall Grenland, Porsgrunn (2020), Oslo Kammermusikkfestival (2020), Kraft, Bergen (2020) og Kåken, Oslo (2020). 

Erika Stöckel

Erika Stöckel arbeider med skulptur og keramikk som hennes fremste materiale. Arbeidene tar utgangspunkt i kroppens relasjon til maktstrukturer og tidligere verk har i stor grad handlet om å hylle en ikke-normativ kropp. I hennes pågående prosjekt handler det om å undersøke mekanismene bak den undertrykte kroppen og undersøkelser om hvordan vi skaper normer. 

Erika Stöckel (f. 1989 Kiruna, Sverige) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet med MA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017), og BA fra Umeå Art Academy (2015). Hun har hatt separatutstillinger på Galleri Konstepidemin (2019) og Akademirommet (2018) og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet utstillingen Bakom hörnet vindens jojk ved Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm (2020), Villa Bazar, Norsk Billedhoggerforening (2019) Oslo, En vacker utställning, Konstmuseum i Norr, Kiruna (2019) og Materien, situasjonen, rammen, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær (2018). Stöckel er en av initiativtakerne bak Trailer Gallery og Low Standards.

Karianne Stensland

Karianne Stenslands prosjekter fokuserer ofte på hva arbeid og kunst kan være. Improvisasjon, humor, tvil og en higen etter å skape det helt enestående kunstverket, er utgangspunkt for flere av arbeidene. Hun beveger seg forholdsvis fritt mellom ulike genre som video, performance, skulptur, tegning, tekst, musikk. 

Karianne Stensland (f. 1969, Bodø) bor og jobber i Oslo. Hun har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg. Hun var med i den skandinaviske kunstgruppen High Heel Sisters, og en av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i Trondheim. I 2014 ble hun utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. Hun har hatt separatutstillinger ved visningssteder som blant andre Kunstbanken Hamar (2020), RAM Galleri, Oslo (2017), Heimdal Kunstforening (2017), og Trøndelag Senter for Samtidskunst (2015). Hun har i tillegg deltatt på gruppeutstillinger ved institusjoner som RAKE Visningsrom (2019), Kunsthall Trondheim (2018), Babel Visningsrom for kunst (2018), Cosmocow, Moskva (2017) og Art Prospect St. Petersburg (2016) for å nevne noen. I 2021 skal hun gjøre en performance på Rosendal Teater i Trondheim og i 2022 deltar Stensland på Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

Nikhil Vettukattil

Nikhil Vettukattils praksis tar utgangspunkt i representasjon og bildefremstillingsprosesser i omformingen av levd erfaring. Ved å bruke et bredt spekter av medier som lyd, installasjon, performance, tekst, skulptur og video, utforsker hans arbeid ofte måter kunst og film fremstiller hverdagsliv og historiske hendelser. 

Nikhil Vettukattil (f. 1990, Bengaluru, India) er en kunstner og skribent med base i Oslo. Han har deltatt på utstillinger på visningssteder som Louise Dany (2020), EKA gallery, Tallin (2020), Kunstraum Kesselhaus, Bamberg (2020), Le Bourgeois, London (2019) og Spriten Kunsthall (2019) for å nevne noen. I 2021 har han separatutstilling ved K4 galleri i Oslo. I perioden 2020-2021 er han Associate Artist ved Black Box Teater og er del av kunstkollektivene Carrie og Tenthaus. Som skribent har han produsert tekster for Kunst Pluss, Fotogalleriet, LUEDER, AQNB og en rekke utstillinger. 

<figcaption> Foto: Julie Hrnčířová </figcaption>
Foto: Julie Hrnčířová

Sille Storihle

Sille Storihle er kunstner som jobber med bevegelige bilder og publikasjoner. Hens prosjekter fokuserer blant annet på neurologisk mangfold – spesifikt ADHD – samt en pågående serie arbeider i samtale med skeive arkiver og historie. Hens pågående kunstneriske forskning omhandler live action role-playing (LARP) games. 

Fra 2012 til 2020 drev hen den queer-feministiske plattformen FRANK sammen med Liv Bugge. Storihle har en Bachelor i Billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og en MA in Aesthetics and Politics fra California Institute of the Arts, Los Angeles (CalArts), og er ansatt som Høgskolelektor i Bevegelige Bilder ved Nordland Kunst- og Filmskole. Hen har utstilt på M HKA – Museum of Contemporary Art Antwerp (2020), Kunsthall Oslo (2018, 2017, 2013), Nasjonalmuseet, Oslo (2022, 2014), GiBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art (2017), Performa, New York (2013) og Sharjah Biennial 11 (2013). 

Veiledere og partnere

I Atelier Kunstnerforbundet inngår en rekke veiledningssamtaler og et mentorprogram som bidrar til å styrke kunnskapsproduksjonen for involverte kunstnerne og for et større publikum. Programmet er prosjektorientert og veiledere blir håndplukket til hvert enkelt prosjekt som kunstnerne ønsker å gjennomføre. 

Her er en liste over noen av de kunstnere, kuratorer, kunsthistorikere og andre fagfolk som har bidratt i programmet i perioden 2018-2020:

Hilde Mørch, Espen Gleditsch, Karolin Tampere, Marit Paasche, Bassam El Baroni, Tone Hødnebo, Kristin Berget, Norsk Kulturråd, Henrik Waarum, Lotte Konow Lund, Kristine Jærn Pilgaard, Bente Sætrang, Halvor Musæus, Thomas Aslaksen, Per Magnus Gundersen, Atelier Nord, Line Ulekleiv, Oslo Open, Oda Bjørholm, Sebastian Biong, Runa Sæthervold, Trine Lise Moe, Natanya Helena Kjølås, Ultimafestivalen, Kristine Jakobsen,  Marte Danielsen Jølbo, Nina Strand, Nanna Lund, Ben Frija, Pietro Della Giustina, Mio Oribe, Helga Myhr, Arne Kjelsrud Mathiesen, Galleri Soft, Ibrahim Mursad, Mayada Adli, Silje Steinvik, Boel Henrikson, Brook Andrew, Eyvind Solli Andreasen, Kalle Øen, Ingrid Pettersen, Nesteren Hasani, Morten Røsbak, Future Delay, Amanda Schmitt, Madeline Hollander, Hans Rosenstrøm, Anne Frederikke Schrumpf, Turid Mellemstrand, Ariana Tiziani (Kunstansvarlig UD i New York), Kristine Marie Aasvang, Audun Heggdal Pedersen, Ina Sagstuen, Sigurd Thomassen, Fubiak (Furuset bibliotek og aktivitetshus) m fl. 

Flere hundre kunstnere og kuratorer fra inn og utland har en aktiv rolle i Kunstnerforbundet årlig gjennom utstillinger, samarbeidsprosjekter, internasjonale besøksprogram, formidlingssalg, utsmykninger, seminarer og andre formidlingstiltak. Institusjonen representerer et aktivt og anerkjent kompetansemiljø som er attraktivt for kunstnerne å ta del i.

Atelier Kunstnerforbundet samarbeider fast med våre viktigste støttespillere: Norsk Kulturråd, Oslo Kommune, Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Fritt Ord og Billedkunstnernes Hjelpefond. Andre faste samarbeidspartnere er Nasjonalbiblioteket, Reshow, Artifix, UFO-guiden, Oslo Art Weekend, Kunst i Kvadraturen, Oslo Open og Curator Jour Fixe.

I tillegg samarbeider Atelier Kunstnerforbundet med en rekke aktører på prosjektbasis. I 2019 har vi blant annet arbeidet med følgende institusjoner, organisasjoner og nettverk:

Kulturnatt Oslo, Norwegian Crafts, Art Jewelry Forum, Samisk Hus, Blomqvist, Operasjon Dagsverk, Kunst i Oslo, Haugerud Frivilligsentral, Fubiak, Teknisk Industri og Gressholmen Kro i forbindelse med fellespresentasjoner, gjennomførte og planlagte utstillinger og arrangementer. 

Atelierproduksjoner

Pearla Pigao har bakgrunn innen både musikk og tekstilkunst, og arbeidet hennes utforsker forholdet mellom lyd og materiale.

Hun trekker veksler mellom veving og musikalsk komposisjon for å lage digitalt håndvevde tekstiler som skaper visuelle, taktile opplevelser av lydstrukturer. Pearla Pigao har gjennom sitt opphold i Atelier Kunstnerforbundet forsket på en rekke aspekter ved sitt eget kunstnerskap. Hun har også invitert til samtaler og eksperimentering i ulike deler av prosjektet. Sammen med veileder og tekniker Henrik Waarum utviklet hun i perioden en «lydbank» av grunnlyder som kan hentes frem og jobbes videre med i kommende arbeid. Dette har foregått i samarbeid med en rekke inviterte musikere og vokalister, blant andre Kristine Marie Aasvang, Audun Heggdal Pedersen og Ina Sagstuen.

Tilsvarende har hun også utarbeidet en «dansebank» i samarbeidet med en rekke dansere og koreografer. Forskningsprosjektet er grundig dokumentert både skriftlig og gjennom audiovisuelt materiale og resulterte blant annet i utvikling av 23 grunnlyder som i samarbeidet med musiker og produsent Sigurd Thomassen ble omformet til en åtte kanals komposisjon inspirert av tidevannssykluser, hav, og bølgeformer. Målet var å skape en komposisjon som var tilgjengelig for alle uansett musikalske referansegrunnlag, samtidig som den skulle fremstå intrikat, med flere klangdybder. Pigao har tidligere komponert lydene i tekstiler, men med nyervervet kunnskap ble det mulig å også komponere lydene i vann. 

I perioden Pearla har vært deltaker i atelierprogrammet har hun hatt separatutstillinger på institusjoner som Atelier Nord og SOFT Gallery. Hun har også utsmykket det nye norske generalkonsulatet i New York. I forbindelse med utstillingen Modes to Moods på Atelier Nord (25.01. – 24.02.2019) ble det produsert en publikasjon hvor utstillingsteksten ble skrevet av kunstkritiker Line Ulekleiv. Arbeidet med utstillingen, samarbeidet med musikerne og publikasjonen ble til med støtte fra AKF. 

Marthe Ramm Fortuns produksjon TA VARE! tok form i en utstilling og en serie performancer i Kunstnerforbundets lokaler og på plassen rundt Oslo Rådhus i perioden 19.09.-20.10.2019.

Utstillingen bestod av en stedspesifikk assemblage i vindusgalleriet som hadde klassisk ornamentering og speiling av omgivelsene utenfor, en skulptur og fotografier som trakk siktlinjen mot Rådhuset og Alfred Selands fortolkning av Christian Kroghs Albertine. Performancene ble en kontinuerlig praksis hver dag klokken 15:30 i galleriets åpningstid, fra tirsdag til og med fredag, gjennom hele visningsperioden. Performance-teksten var tilgjengelig for publikum og publikum var delaktige i de daglige omskrivningene.

Prosjektet ble utført i samarbeid med fotograf Kristine Jakobsen.

Foto: Kristine Jakobsen
Foto: Kristine Jakobsen
Foto: Kristine Jakobsen
Foto: Kristine Jakobsen

Hege Nyborg har arbeidet frem en ny utstilling som vil vises i Kunstnerforbundet våren 2021, hun har kartlagt Kunstnerforbundets “ubevisste” samling av kunst (1910- 1990) og deltatt aktivt i atelierfelleskapets samtaler om kunst, kunsthistorie og Kunstnerforbundets rolle.

Ved oppstarten av Atelier Kunstnerforbundet måtte kjeller og loft i Kjeld Stubs gate 3 ryddes. Alle rom i hele bygningen ble ryddet, vasket og malt, det ble laget nye systemer for oppbevaring og systematisering. I prosessen ble det bestemt at man skulle gjennomgå Kunstnerforbundets egen samling med kunstverk som av ulike årsaker har havet i Kunstnerforbundets eie. Gaver, donasjoner, innkjøp og dødsbo er noen av bakgrunnene for at verkene har samlet seg i Kunstnerforbundets lokaler. Felles for mange verk var mangel på signatur og kartleggingsprosjektet var derfor et større oppdrag. 

Parallelt med ryddingen arbeidet vi med en formidlingsstrategi for atelier programmet og Kunstnerforbundet. Vi ønsket å kartlegge historien til bygget, institusjonen, se nærmere på hvilken atelier-funksjon Kunstnerforbundet har hatt tidligere og finne faktorene som skulle prege Atelier Kunstnerforbundets identitet. 

Vi forstod tidlig at (opp)samlingen kunne gi oss mye kunnskap som kunne være av stor verdi for både Atelier Kunstnerforbundet og for Kunstnerforbundet. Hege Nyborg ble tidlig invitert inn til å se på samlingen, med det resultat at hun flyttet inn. 

Prosjektet omfatter kartlegging, kontekstualisering og katalogisering av Kunstnerforbundets samling av verk fra 1900 (Andreas Schneider) til 1980 (Jørleif Uthaug), til sammen ca. 400 verk eller nærmere 600 enkeltarbeider. Prosjektet ble påbegynt 20.august 2018 og er fremdeles i utvikling. En tematisk presentasjon av utvalgte verk fra samlingen, sammen med tekster, historisk og biografisk kildemateriale samt dokumentariske foto har blitt vist i Atelier Kunstnerforbundets formidling og produksjonsrom på loftet i Kjeld Stubs gate 3. I 2019 har utvalgte arbeider fra samlingen blitt aktivisert gjennom utstillinger som Grafikk fra samlingen og Vis meg din hage, med tilhørende publikasjon.

Hege Nyborg arbeider fremdeles med materialet og deler av dette arbeidet vil inngå i en publikasjon som lanseres i forbindelse med Nyborgs utstilling i Kunstnerforbundet våren 2021.  

Nyborg har i tillegg vært en sentral og viktig samtalepartner for flere av de andre kunstnerne i AKF-programmet.

Solveig Lønseth ble invitert inn i Atelier Kunstnerforbundet for å kunne fordype seg i Kunstnerforbundets arkiv, arkitektur og lysforhold i arbeidet frem mot sin separatutstilling i overlyssalen, våren 2020. Resultatet ble utstillingen OVOM. 

Arbeidet som har kommet ut Solveig Lønseths opphold ved Atelier Kunstnerforbundet finner sitt utgangspunkt i visningsstedets naturlige lyskilde. Slik vi kjenner overlyssalen, bringes fyldig dagslys inn via glassoverbygget. Utstillingen skulle stå fra slutten av februar til medio mars. Tidligere ble denne perioden kalt Góimåned; måneden som kom med lyset. Fundamentert i materialvalg og tilpasning, kommuniserte arbeidet lysets kronologi, så vel som rommet som huser det.

Espen Gleditsch ble invitert til å skrive utstillingens formidlingstekst hvor han blant annet beskrev utgangspunktet for Lønseths arbeid med nettopp lyset:

Overlyset har historisk stått i en særstilling i visningsrom for kunst. Det diffuse lyset gir jevn belysning uten skarpe skygger og manifesterer sammen med hvite vegger en forestilling om nøytralitet, standardisering og kontroll over visnings- og lysforholdene. Samtidig står overlyset som symbol på en institusjonell monumentalitet som ofte assosieres med museumsarkitektur.

I Kunstnerforbundets overlyssal ble de 108 trådglassplatene belagt med en tynn film som avhengig av betraktningsvinkelen enten slipper lyset gjennom eller blokkerer det, en teknologi som benyttes som personvernsfilter på telefon- og dataskjermer. Mikroskopiske lameller i plastfilmen avgjør hvorvidt filmen er gjennomsiktig eller svart for betrakteren, ikke ulikt persienner i et vindu. Filmen slipper lyset gjennom, men inviterer samtidig til å tenke at det er borte. Lysets bevegelse og betrakterens ståsted har gjenklang i tittelen OVOM, som er en kombinasjon av preposisjonene oven og omkring.

Selv om et høyteknologisk materiale også her utgjør en sentral bestanddel av verkets manifestasjon er teknikken underordnet noe langt større – en tilrettelegging for betrakteren til å erfare rommet på en hittil ukjent og uhildet måte. 

Filteret poengterer interaksjonen mellom kroppens plassering og rommet – det handler ikke primært om hva som skjules og vises gjennom filteret. Det handler om opplevelsen av å være til stede.

Utstillingen åpnet 27. februar 2020, en dag hvor solen gikk ned i Oslo klokken 17:37. Derfra følger tussmørket. I vitenskapen defineres tussmørket etter solsenterets posisjon i forhold til horisonten, inndelt i tre underkategorier. Henholdsvis alminnelig-, nautisk- og astronomisk tussmørke, før det vitenskapelig kalles natt når solen er mer enn 18° under horisonten. I Oslo, 27. feb, kom natten til oss 19:56. Utstillingsåpningen endte 20:00. I de fire siste minuttene, hadde Solveig Lønseth invitert hardingfelespiller Helga Myhr til å spille «Natten veller seg ut» i overlyssalen.

Etter to uker ble utstillingen lukket da hele landet stengte grunnet Korona-pandemien. 

Klassekampen publiserte essayet Med lyset som premiss, skrevet av Line Ulekleiv. Teksten tok for seg utstillingene til Solveig Lønseth i Kunstnerforbundet og Mari Slaattelids utstilling på Kunstnernes Hus. Overlyssalene på begge visningssteder har kunsthistorisk og arkitektonisk lenge hatt en dominerende rolle, begge utført av duoen Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas med ti års mellomrom.

Og nå, som konsekvens av pandemien, kan man dessverre ikke se noen av disse utstillingene, men er henvist til evig skjermlys. Den fininnstilte optikken er således spilt ut på sidelinjen, ved fraværet av mennesker. Men lyset kommer og går, døgnet rundt, og realiserer ideen bak disse utstillingene til tross for at det ikke er noen på scenen.

—Line Ulekleiv, Klassekampen

Les Espen Gleditsch sin tekst om OVOM i sin helhet her

Ahmed Umar har i løpet av sitt opphold ved Atelier Kunstnerforbundet produsert en rekke utstillinger, deltatt i flere besøksprogram, gjennomført studiereiser og jobber for tiden med å ferdigstille en publikasjon om eget virke.

Umar har i løpet av perioden han har deltatt i Atelier Kunstnerforbundet gjennomført en lang rekke utstillinger, blant annet Mending (Østfold Kunstsenter, Fredrikstad), Glowing Phalanges, a prayer for each phalanx in my right hand (KRAFT, Bergen), Hijab (Spurious) (BOA, Oslo) og Å bære det stygge ansiktet (Kunstplass, Oslo). Han har også deltatt i en rekker gruppeutstillinger som Everyone Says Hello (Kunstnerforbundet, Oslo), Stumbling, but Not falling (ArtX, NYC USA), Hannah Ryggen Triennial New Land (Nordenfjeldske Museum, Trondheim) og KNOWING ME KNOWING YOU (Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Austria). Han har turnert med performancen If you no longer have a family, make your own with clay i LastFrontier art space (NYC, USA), Oslo Fushion Fashion and art festival og Gallery Hans (Ørland). Arbeider i flere av disse utstillingene har blitt produsert i Kunstnerforbundet. 

Sentralt i Umars atelierpraksis har vært oppstart av arbeidet med nyproduksjoner for utstillinger som realiseres i 2020 i Sverige, Norge, Australia og Sudan. 

Umar har gjennomført studiereiser og deltatt i internasjonale besøksprogram, noe som har resultert i et utvidet nettverk av nye kontakter og konkrete oppdrag. Han har også tatt imot grupper og skoleklasser og formidlet sitt virke gjennom en rekke medier og plattformer utenfor Kunstnerforbundets lokaler. 

Som Umars andre og siste del av AKF-programmet har det vært viktig for han å anskaffe kommunikasjonsverktøy han kan benytte som et håndfast verktøy i sitt videre virke som kunstner, etter endt opphold i AKF programmet. Sammen med tekstveileder Hilde Mørch har Umar jobbet med å utarbeide en tekst om hans kunstnerskap. Arbeidet skal resultere i en retrospektiv kunstnerpresentasjon av Ahmed Umars virke i form av en publikasjon. Publikasjonen vil ferdigstilles i 2020 og vil inkludere tekster på Norsk, Arabisk og Engelsk. Publikasjonen vil være rik på bildemateriale og eksistere både i digitalt og i fysisk format. Som en oppstart av dette prosjektet holdt Umar en offentlig presentasjon om sitt virke i AKF sine egne formidlingslokaler i oktober 2019.

Formidling

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet.

Programserien undersøker forbindelser mellom nyproduksjon og relevante problemstillinger gjennom større tematiske og gjerne historiske refleksjoner.

Seminarrekken har inkludert ulike tematiske tilnærminger som spenner fra kunst og økologi til kunstens markeder og prissetting av kunst, til akttegning og performativt foredrag om å bli udødelig.

Oversikt over "Kunsthistorie på Kunstnerforbundet"-arrangementer

#1: Kunst, natur og økologi

02.10.18, 18:00

Tirsdag 02. oktober inviterer Atelier Kunstnerforbundet sammen med kunstneren Pierre Lionel Matte til en presentasjon av natur og økologi i kunsten fra 1970-tallet og fram til i dag. Foredraget vil være interessant for alle som er nysgjerrig på hvordan disse aktuelle problemstillinger kommer til uttrykk i samtidskunsten.

#2: Hvordan bli udødelig

13.11.18, 18:00

Noen håper på å bli udødeliggjort ved å etterlate seg et mesterverk — andre ønsker å bli udødelige ved å ikke dø.

#3: Charlotte Wankel - L´Esprit Nouveau

19.02.19, 18:00

Atelier Kunstnerforbundet ønsker sammen med kunsthistoriker Hilde Mørch velkommen til Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #3: Charlotte Wankel - L´Esprit Nouveau – Kunstnerforbundet.

#4: Irene Teixidor-Toneu

25.06.19, 18:00

Planter kan leve steder hvor de er ulovlige. Det er ikke lov å frakte jord fra ikke-europeiske land inn i Norge, heller ikke frø som ikke er kjøpt i butikk med plantesunnhetssertifikat. I flere land er det ulovlig for visse planter og frø å krysse landegrensene, men ingen over kan stanse vinden om likevel tar dem med. 

#5: Kunstens markeder

01.10.19, 18:00

Hvordan prissetter man kunst? Hva er galleripriser? Hvordan vurderes prisene på første og annenhåndsmarkedet, på auksjoner, i kunsthandler og hvordan utvikler prisene seg over tid? Finnes det ett kunstmarked, eller er det mange ulike markeder? Hva kjennetegner i så fall disse? Hvor omsettes kunst? Hva er kommersiell og ikke-kommersiell kunst? Tendenser og endringer? 

#6: Disiplin og udisiplin

18.02.20, 18:00

Atelier Kunstnerforbundet inviterer sammen med kunsthistoriker Malin Graesse til Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #6: Malin Graesse – Disiplin og udisiplin

#7: Skeivt Arkiv - hva er skeiv historie og hvordan gjør vi det?

01.09.20, 18:00

Atelier Kunstnerforbundet har gleden av å ønske velkommen til Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #7: Skeivt Arkiv - hva er skeiv historie og hvordan gjør vi det? Foredraget strømmes live på Facebook.

#8: Marit Paasche – Greenberg og den gjenstridige modernismefortellingen

29.09.20, 18:00

Atelier Kunstnerforbundet har gleden av å ønske velkommen til Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #8: Marit Paasche - Greenberg og den gjenstridige modernismefortellingen.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #9: Bassam El Baroni - Infrastructural Re-examination and Speculation in Art

28.10.20, 18:00

Atelier Kunstnerforbundet have the pleasure of welcoming you all to Kunsthistorie på Kunstnerforbundet (Art history at Kunstnerforbundet) #9: Bassam El Baroni - Infrastructural Re-examination and Speculation in Art. The lecture will be held in English and streamed live via Zoom.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet#10: Hege Nyborg - Nærlesning av utstillingen Bildene vil forsvinne - ildfluer, søvnløshet og glemsel

08.09.21, 17:00

Atelier Kunstnerforbundet inviterer til en nærlesning av utstillingen Bildene vil forsvinne - ildfluer, søvnløshet og glemsel med kunstner Hege Nyborg i samtale med Dag Erik Elgin.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #11: Wencke Mühleisen - Intimitet, kjønn og seksualitet i performance. Sett gjennom eget og andres kunstnerskap og noen forsøksvise tråder til aktuelle diskurser.

05.10.21, 18:00

Mühleisen var aktiv som performancekunstner mellom 1978 – 1988 og tok for seg tema som kjønn, kropp, seksualitet, feminisme og politikk. Hun foredrar og diskuterer forståelsen av kjønn og intimitet i eget og andres kunstnerskap. Hvorfor ble performance så viktig for noen feministisk engasjerte kunstnere i datidens kontekst? Hun forteller om egen bakgrunn, praksis og forskning - og diskuterer betydningen av det personlige og det selverfarte i kunsten.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #12: Parthenon nå!

11.10.22, 18:00

En kveld med Mari Lending, Dag Erik Elgin og Espen Gleditsch + boklansering.


Søk om atelierplass

Apply for studio space

Oza atelierasaji!

Kunstnerforbundet har i perioden 2018-2020 drevet pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet (AKF) i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Fritt Ord. AKF tilbyr kunstnere gratis atelier i Oslo sentrum, i tillegg til et skreddersydd mentorprogram og muligheter for blant annet reisetilskudd og prosjektmidler. 

Les mer om programmet og de deltagende kunstnerne her! 

Ny runde med søknader om atelierplass vil bli annonsert i 2023.

Apply for studio space!


From 2018 to 2020 Kunstnerforbundet ran the pilot project Atelier Kunstnerforbundet (AKF) in collaboration with the Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norway, The Relief Fund for Visual Artists (BKH) and Fritt Ord. In addition to a customized development program, with the possibility of external mentors, project funds and travel grants, AKF offers free working studios for artists in the centre of Oslo.

Read more about the program and previously participating artists here!

We are now accepting applications for 2020-2022. Deadline is October 1, 11:59 pm. 

Please apply by sending an email to atelier@kunstnerforbundet.no with «Studio application» in the subject field and the application text attached as a pdf-file. You may also attach up to 5 JPEG-images, maximum 2 MB per file. 

In the application text, please describe your artistic project and what you wish to achieve from your stay at Atelier Kunstnerforbundet. If you do not have a pre-defined project, you can describe projects and ideas in progress. In able to ..

Link to your website as well as videos and audio files from external video sharing services can also be included in the text. 

A response to the application can be expected by mid November. 


Best of luck!

Oza atelierasaji!

Kunstnerforbundet (Dáiddárlihttu) lea doaimmahan Atelier Kunstnerforbundet (AKF, Dáiddárlihtu Ateliera) nammasaš álggahanprošeavtta 2018-2020 áigodaga ovttasbarggus vuođđudusaiguin Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge, Bildende Kunstneres Hjelpefond ja Fritt Ord. Atelier Kunstnerforbundet fállá dáiddáriidda nuvttá ateliera guovdu Oslo gávpogis, dasa lassin heivehuvvon rávvenfálaldaga ja vejolašvuođa fitnet mátkke- ja prošeaktadoarjagiid.

Loga eambbo prográmma ja oassádalli dáiddáriid birra dáppe!

 Dál sáhtát ohcat atelierasaji Atelier Kunstnerforbundetas 2020-2022 áigodagas. 


Sádde ohcamuša e-poasttain ovdal lávvardaga 1. b. golggotmánus 2020 dii. 23:59: atelier@kunstnerforbundet.no Čális “Atelierasaji ohcamuš” (dahje “Søknad om atelierplass”) e-poastta fáddán. Mielddis ohcamušteavstta PDF-fiilan ja vel 5 gova JPEG-formáhtas. Juohke fiila ferte leat eanemustá 2 MB.


Ohcamušas don sáhtát čilget iežas dáiddalaš prošeavtta ja maid don háliidat bargat ja olahit go leat Atelier Kunstnerforbundetas. Sáhtát maiddái čilget prošeavttaid ja jurdagiid mat leat ain jođus, jus ii leat gárvvisin meroštallan prošeavtta. Čális áinnas muhtin jurdagiid iežat oppalaš dáiddalaš buvttadeami birra vai árvvoštallangoddi sáhttá govahallat du dáiddalaš barggu.


Don sáhtát ohcamuššii bidjat liŋkkaid iežas neahttasiidui ja video- ja jietnafiillaide mat leat olgguldas juohkinbálvalusain.


Vástádusa ohcamuššii sáhtát vuordit álgogeahčen skábmamánus.

Lihkku lehkos!

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern