BLM Støtteerklæring

I forlengelse av de globale Black Lives Matter-protestene som har etterfulgt det brutale drapet på George Floyd har en nødvendig internasjonal debatt om kulturinstitusjonenes ansvar for å motvirke strukturell rasisme oppstått. Rasisme finnes i Norge, og rasisme finnes også i kunstfeltet. Kunstnerforbundet ønsker å takke for de mange viktige innspillene om holdninger, prinsipper og tiltak som har nådd oss gjennom media, sosiale medier, epost og ikke minst samtaler. 

Kunstnerforbundet står i solidaritet med Black Lives Matter-protestene og alle anti-rasistiske bevegelser som har sosial likhet og demokrati som sine målsetninger. Kunstnerforbundet anerkjenner at kunsten til enhver tid er gjenstand for forhandlinger og at kunstinstitusjonene har definisjonsmakt. I Kunstnerforbundets strategi fremmes ansvar, kunnskap, bredde og tilgang som noen av de viktigste kjerneverdiene. Disse ordene forplikter. Som institusjon skal vi ta denne forpliktelsen på alvor og arbeide aktivt for å fremheve BIPOC-stemmer og delta i bekjempelsen av fordommer og diskriminering.

Som institusjon står vi i en privilegert posisjon og denne posisjonen krever at vi ikke bare lytter, men at vi kontinuerlig fremmer antirasistiske handlinger og ideer for å kunne identifisere oss som en alliert for de mange underrepresenterte samfunn, individer og stemmer - både i og utenfor kunstfeltet. Dette arbeidet foregår i dag på det strukturelle planet i flere ulike ledd i institusjonen, men også gjennom program, samarbeidsprosjekter, historieskrivingen og aktivering av vårt arkiv, og ikke minst - gjennom den daglige formidlingen som skjer både innenfor og utenfor institusjonens vegger. Vi anerkjenner at vi har en lang vei å gå og vi ønsker å fokusere på aktiv dialog for å identifisere hvordan vi kan bedre bidra til å skape reell kulturell endring. 

Daglig leder Kjersti Solbakken
Styreleder Ingjerd Hanevold

Ta kontakt med daglig leder Kjersti Solbakken dersom du har innspill eller spørsmål: kjersti@kunstnerforbundet.no

BLM Support Statement

In the wake of the global Black Lives Matter protests that have followed the brutal killing of George Floyd, a necessary international debate has emerged about cultural institutions' responsibility to counter structural racism. Racism exists in Norway, and it exists in the art field. Kunstnerforbundet are thankful for the many important contributions on attitudes, principles and measures that have reached us through news media, social media, email and not least in conversations.

Kunstnerforbundet stands in solidarity with the Black Lives Matter protests and all anti-racist movements that have social equality and democracy as their goals. Kunstnerforbundet recognizes that art is a subject of negotiations at all times and that art institutions have defining power. Responsibility, knowledge, breadth and access are promoted as some of the most important core values in Kunstnerforbundets strategy. These words oblige. As an institution, we must take this commitment seriously and work actively to highlight BIPOC voices and participate in the fight against prejudice and discrimination.

As an institution, we are in a privileged position. This position requires that we not only listen, but continuously promote anti-racist actions and ideas in order to identify ourselves as an ally to the many underrepresented communities, individuals and voices - both in and outside the arts. Today, this work takes place at the structural level in several different parts of the institution, but also through programs, collaborative projects, history writing and activation of our archive, and not least - through the daily communication that takes place both inside and outside the institution walls. We recognize that we have a long way to go, and we want to focus on active dialogue to identify how we can better contribute to real cultural change.

Director Kjersti Solbakken
Chair of the board Ingjerd Hanevold

Contact director Kjersti Solbakken if you have any suggestions or questions: kjersti@kunstnerforbundet.no

Publisert 14. juni 2020
Sist oppdatert 14. juni 2020

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern