Covid-19 og utfordringer for Oslos kunstinstitusjoner

Spredningen av koronaviruset har ført til sterke begrensninger for kulturarrangementer i alle former. Krisen har skapt store bransjespesifikke utfordringer for det visuelle kunstfeltet, som rammes hardt i alle ledd. I dette innspillet vil vi fokusere på institusjonenes situasjon og fremtid: Vi foreslår konkrete tiltak som både sikrer ekstra bevilgninger til driftstilskudd og bransjespesifikke tiltak for å øke omsetningen av kunst.

Vi håper følgende innspill kan bidra til å synliggjøre noen felles problemstillinger for kunstinstitusjonene, og ber om at disse tas med i utviklingen av krisetiltakene fra statlig og fra kommunalt hold.

INNSPILL

TIL KULTURDEPARTEMENTET, NORSK KULTURRÅD OG OSLO KOMMUNE

Langtidskonsekvensene av denne krisen vil være svært alvorlig for kunstinstitusjoner, da mange allerede opererer innenfor sårbare økonomier og budsjettrammer. Mange visningssteder står nå overfor en svært dramatisk situasjon og er helt avhengige av konkrete tiltak som retter seg mot vår bransje.

Vi setter pris på alle de nye bevilgningene som støtter kulturfeltet for øvrig og som allerede har blitt implementert. Kulturrådets direktør Kristin Danielsen uttaler at sektoren følges tett for å fange opp de som faller utenfor myndighetenes ulike tiltak og krisepakker. Dette gelder dessverre fortsatt i stor grad gallerier og visningsrom for kunst.

Kunstfeltet er konstituert av et mangfold av institusjoner som det er nødvendig å opprettholde. Kunstbransjen bidrar med betydelig sysselsetting i en svært sårbar verdikjede med stor grad av gjensidig avhengighet mellom de ulike leddene. Bransjen preges også av ujevne inntekter fra måned til måned. De fleste kunstinstitusjoner har valgt å utsette fremfor å avlyse utstillinger og arrangementer. På tross av begrensningene som Covid-19-krisen skaper har de fleste et ønske om å holde aktiviteten i gang gjennom nye formater – og permittering er noe man strekker seg langt for å unngå.

Vi verdsetter de prosjektorienterte støtteordningene som har blitt opprettet. Likevel er det viktig at langsiktigheten for hele feltet blir prioritert. Vi trenger bærekraftige strategier som sikrer institusjonenes og feltets fremtidige overlevelse. Mange institusjoner er usikre på om de velger riktig ved å holde hjulene i gang i stedet for å sette full stopp. Det råder også stor usikkerhet om hvorvidt permitteringer er lovlig for institusjoner med vesentlig offentlig støtte, og det føles meningsløst å stanse all drift når vi har både oppgaver som skal utføres og et engasjert og interessert publikum. Selv om markedet ligger an til å bli kraftig redusert skylder vi både kunstnerne og publikum å forsøke å nå ut til så mange som mulig.

I Danmark har man nylig opprettet en egen ordning som kan søkes på av nødlidende kulturinstitusjoner og sesongbetonte virksomheter. På denne måten opprettes et ekstra sikkerhetsnett under spesielt rammede kulturinstitusjoner, som ellers ikke dekkes av de øvrige hjelpetiltakene – et positivt eksempel på tiltak vi mener bør ses nærmere på.

Mange kunstinstitusjoner har både statlig og kommunal støtte, men er likevel helt avhengig av egeninntekt. For mange av de som baserer sin økonomi på prosenter fra salg av kunst er de økonomiske tapene en svært stor trussel for videre drift, ikke bare i inneværende år, men i lang tid fremover. Kunstomsetningen i Norge falt med 34 prosent i etterkant av finanskrisen i 2008 og kunstmarkedet ble først stabilisert igjen i 2015. Et tilsvarende fall nå vil bety at det visuelle kunstfeltet anslagsvis vil kunne miste 160 millioner kroner i inntekter kun fra førstehåndssalg i året som kommer. Det er stor grunn til å frykte at konsekvensene av dagens krise blir enda mer alvorlig.

Manglende innbetalt kunstavgift på 5% av hvert salg har allerede ført til brutale kutt i Bildende Kunstneres Hjelpefonds stipender og støtteordninger. Dette er et eksempel på hvordan det sårbare kretsløpet i mange tilfeller fører til doble tap og alvorlige ringvirkninger.

Dagens tiltakspakke fra regjeringen bidrar ikke i stor nok grad til å demme opp for de alvorlige konsekvensene koronakrisen vil ha for det visuelle kunstfeltet på sikt. Kunstfeltet deltar naturligvis i den store nasjonale dugnaden for å bistå helsemyndighetenes innsats i en uforutsigbar og krevende krisesituasjon. Vi forventer at de samme myndighetene som har bedt oss om å pause virksomheten vil hjelpe oss å sikre et levende og mangfoldig kunstliv også etter at krisen er over.

TILTAK

Det aller viktigste tiltaket for å sikre visningsstedene vil være ekstra bevilgninger til driftstilskudd fra både Kulturdepartementet, Norsk kulturråd og Oslo kommune. Det samme bør gjelde for arrangørstøtten fra Kulturrådet. Ekstraordinært driftstilskudd må sikre at institusjoner som har hatt merutgifter eller udekkede kostnader på ordinær drift kan kompenseres. Ekstraordinære driftstøttebevilgninger bør tildeles gjennom eksisterende utvalg, som allerede kjenner til institusjonenes organisasjonsmodeller og utfordringer.

Vi ber om bransjespesifikke tiltak for å øke omsetningen av kunst. For å sikre tapte inntekter for salg til visningsrom med salgsinntekt og kommersielle norske gallerier bør man styrke innkjøpsbudsjettene til alle landets kunstmuseer, kunstsamlinger og innkjøpsordninger. Nasjonalmuseet har allerede lansert en dobling av innkjøpsbudsjettet sitt, som vil være av stor betydning for svært mange kunstnere og visningsrom. Ekstra bevilgninger bør ut over dette sikres til statens eksisterende ordninger, som blant andre Utenriksdepartementet og Kunst på Arbeidsplassen, til kommuner og fylker, øremerket innkjøp av kunst med oppfordring om å kjøpe gjennom gallerier og visningssteder for å bidra til å sikre institusjonene, men også kunstavgiften og tilskuddsordningene som disse midlene genererer. Eksisterende internasjonale ordninger som er treffsikre og viktige for feltet i form av å sikre synlighet, omsetning og sirkulasjon (eksempelvis OCA/Norwegian Crafts) bør sikres og tilses ekstra midler slik at internasjonalt salg og utveksling opprettholdes i krisetiden.

AVKLARINGER

Vi trenger en tydelig avklaring på permitteringsreglene for visningssteder med offentlig støtte.

Vi trenger tydelige, løpende oppdateringer og nasjonale retningslinjer for hvorvidt kunstinstitusjoner skal åpne eller stenge virksomheten.

UKS – Unge Kunstneres Samfund
Kunstnerforbundet
Norsk Billedhoggerforening
VI, VII
Fotogalleriet
Kunsthall Oslo
Oslo Kunstforening
Coast Contemporary
U.F.O. – Utstillingsguide For Oslo
OSL Contemporary
ROM for kunst og arkitektur
Tegnerforbundet
Atelier Nord
St.Hans
BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus
Forbundet Frie Fotografer
Galleri Format
Kunstplass Contemporary Art [Oslo]
Office for Contemporary Art Norway (OCA)
Kunstnernes Hus
Oslo Open
Femtensesse

For spørsmål og/eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss:

Rhea Dall,
Daglig leder, UKS
r.dall@uks.no
+47 468 22 587

Kjersti Solbakken
Daglig leder, Kunstnerforbundet
kjersti@kunstnerforbundet.no
+47 916 03 932

Erik Steen
Daglig leder, Norsk Billedhoggerforening
erik.steen@skulptur.no
+47 918 86 181

Publisert 14. juni 2020
Sist oppdatert 14. juni 2020

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern