Filmvisning
30.03.23, kl. 19:00

Filmvisning Fire Nation, lesning av 17 Days og samtale mellom Ina Hagen, Emma Eide Rydningen og Mari Qviller

Velkommen til lesning av Ina Hagens essay 17 Days og visning av Hagens film Fire Nation (2021) torsdag 30. mars.

Lesningen og filmvisningen følges av en samtale mellom kunstner Ina Hagen, Emma Eide Rydningen, aktivt medlem i Extinction Rebellion, og Mari Qviller, medlem av Natur og Ungdoms sentralstyre.

Arrangementet finner sted i Atelier Kunstner­forbundets lofts­lokale i 4. etasje, og døren er åpen fra kl. 19.00.

Kunstner Ina Hagen leser høyt fra essayet 17 Days (2023) og viser videoverket Fire Nation (2021), som begge berører spørsmål om norsk klima-kolonialisme og klima-optikk. Sammen med Emma Eide Rydningen, som i 2016 deltok i Statoil (nå Equinor) sin media-kampanje "Når gode råd er unge" og Mari Qviller, som i 2022 deltok i den tilsvarende kampanjen "Den største testen", vil Hagen diskutere energiindustriens mediastrategier og hva den gjør med oss som enkeltmennesker og som samfunn. 

17 Days

Ina Hagens utstilling 17 Days byr på et bredt emo­sjonelt innhold gjennom et essay presen­tert i tre formater – en bok, en avis og en video.

Teksten er skrevet under hennes prosjekt­opphold i Atelier Kunst­ner­for­bundet. Den starter i en gresk myto­logisk fortel­ling om Persefone og hennes mor, Demeter, gudinne for jordens frukt­bar­het og inn­høsting. Når Persefone blir bort­ført av Hades for å mot­villig bli hans brud i under­verdenen, for­år­saker Demeter, i sin for­tvilelse, hungers­nød blant men­nes­kene for å for­handle med de olym­piske gudene om datterens løs­latelse. Hagens inter­esse ligger i for­tel­lingens beskriv­else av Demeters sorg og hvordan sorgen fungerer som et prisme for fortolk­ning av erfa­ringer og minner.

I utstillingen, gjennom å lese eller lytte til 17 Days, avdekkes videre en rekke referanser og pers­onlige reflek­sjoner gjennom Hagens tekster om sorg, litte­ratur, film, klima­spørsmål, hukom­melse og skyld. De røde trådene i essayet skaper et kart over bak­grunnen for verkets tilbliv­else.

Les mer om 17 Days her.

Fire Nation

I Fire Nation (2021) tar Ina Hagen for seg det norske, statseide energiselskapet Statoils rebranding til Equinor i 2018, og den medfølgende utvidelsen til et såkalt «bredt energienergiselskap». Gjennom et navneskifte til en pris av om lag 250 millioner kroner, ønsket selskapet å relansere seg med et fremtidsrettet, sosialt og økologisk bevisst image.

Dette verket, laget til utstillingen «The Ocean» på Bergen Kunsthall i 2021, dekonstruerer en reklamevideo laget av Equinor i 2018 gjennom samtaler om klimaoptikk, kolonial utnyttelse, makt og maktesløshet, sammen med et feltopptak fra Praça Mauá, havneområdet i Rio de Janeiro der afrikanske slaver ble brakt i land i kolonitiden.

Fire Nation er en énkanalsvideo med tokanals lydinstallasjon, og varer i 37 minutter.

Les mer om Fire Nation på Ina Hagens nettside.

Stillbilde fra filmen 17 Days (2023) av Ina Hagen

Stillbilde fra filmen 17 Days (2023) av Ina Hagen.

Stillbilde fra filmen 17 Days (2023) av Ina Hagen.

Ina Hagen (f. 1989) jobber på tvers av digitale medier, perfor­mance og sosial praksis. Hagen har en BFA fra Kunst­aka­demiet i Oslo, og deltok i 2021 Maumaus Inde­pen­dent Study Program, Lisboa. Hagen deltar aktivt i fag­forenings­arbeid, og sammen med kunstneren Daisuke Kosugi, grunnla og drev hun visnings­stedet Louise Dany i Oslo (2016-2020). Siden 2016 har Hagen også jobbet som kritiker, hovedsakelig for Kunstkritikk.

Emma Eide Rydningen, fra Rennesøy utenfor Stavanger, er masterstudent i internasjonale miljøstudier ved NMBU, og aktivt medlem av Extinction Rebellion og Rethinking Economics. Masterprosjektet hennes fokuserer på medvirkning i planprosesser for å bevare verdier i jordbrukets kulturlandskap. Fokuset kommer fra et ønske om å forene aktivisme og akademia i å praktisere fungerende demokratiske verktøy for å lage kreative rom for nødvendig handling. Målet er å kompostere utdaterte strukturer som reduserer innbyggere til konsumenter. Tidsdybden i Norske kulturlandskap underbygger Emmas tro på et samfunn hvor mennesker utgjør en positiv node i et helhetlig økosystem.

Mari Qviller er 22 år gammel og kommer fra Elverum. Hun sitter i sentralstyret til Natur og ungdom og er utdannet manusforfatter fra NSKI høyskole. Hun jobber med å kombinere kunst og aktivisme, og var blant annet en av de 13 aktivistene som ble arrestert inne på OED under Fosen-aksjonene. I høst var hun å se i Equinor-serien «Den største testen».

Fra venstre: Ina Hagen (foto: Jan Khür), Emma Eide Rydningen og Mari Qviller (foto: Rasmus Berg)

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet finner sted i Atelier Kunstner­forbundets lofts­lokale i 4. etasje uten heis.

Arrangementet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet, et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord.

For spørsmål om arrangementet, tilgjengelighet eller om Atelier Kunstnerforbundet, ta kontakt på e-post.

English summary

Screening of Fire Nation + conversation with artist Ina Hagen, Emma Eide Rydningen and Mari Qviller

Thursday March 30, from 7pm, in Atelier Kunstnerforbundet

Artist Ina Hagen reads aloud from the essay '17 Days' (2023) and shows the video work 'Fire Nation' (2021), both of which touch on questions of Norwegian climate colonialism and climate optics. Together with Emma Eide Rydningen (Extinction Rebellion) and Mari Qviller (Natur og Ungdom), she will discuss the energy industry's media strategies and what it does to us as individuals and as a society.

17 Days

Ina Hagen’s exhibition 17 Days offers a wide emo­tional content through an essay presented in three different formats – a novel, a news­paper, and a video.

Written during her residency at Atelier Kunstner­forbundet, the text’s starting point is the ancient Greek myth about Persephone and her mother Demeter, goddess of the harvest and the cycle of life. When Persephone is abducted by Hades to unwil­lingly become his bride in the Under­world, Demeter, in her despe­ration, causes famine among the humans to negoti­ate with the Olympian Gods for Perse­phone’s release. The des­cription of Demeter’s grief that per­meates this hymn has been of particular interest to Hagen, as well as how this grief works as a prism for the inter­pretation of experi­ence and memory. 

In the exhibition, while reading or listening to 17 Days, a constel­lation of references and personal reflec­tions appears across Hagen’s writing about grief, liter­ature, film, environ­men­tal issues, memory, and guilt.

Fire Nation

In ‘Fire Nation’ (2021), Ina Hagen engages with the rebranding of the Norwegian state-owned energy company Statoil to Equinor in 2018, and the accompanying expansion to so-called "broad energy". By changing its name at the cost of about 250 million kroner, the company sought to relaunch with a future-oriented, socially and ecologically conscious image.

This new work, produced for ‘The Ocean’, deconstructs a single promotional video made by Equinor in 2018 through conversations about climate optics, colonial exploitation, power and powerlessness, alongside a field recording from Praça Mauá, the port area in Rio de Janeiro that functioned as the main gateway for enslaved people from Angola, East and Central West Africa during the imperialist era.

Fire Nation is a single channel video, and two channel audio installation.

Duration: 37 mins

Read more about Fire Nation on Ina Hagen's website.

The event takes place Thursday March 30, from 7pm, in Atelier Kunstnerforbundet on the top floor without an elevator.

The event is part of the dissemination and mediation program at Atelier Kunstnerforbundet (AKF) - an artist collective and development program, supported by Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord.

For inquiries about the event, availability or about Atelier Kunstnerforbundet, please don't hesitate to contact us.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern