Which is a way of saying: a word was removed

Herfra. Fra nå. Fra dette stedet. Fra subjektet, til fremtiden.

Herfra viser til en geografisk eller sosial forankring, til et individuelt utgangspunkt - subjektet som avsender - og til fremtiden.

Herfra kan være det ordet Mathijs van Geest fjernet da han foreslo å bruke utstillingstittelen som visningsrom for setningen: which is a way of saying: a word was removed. Appropriasjonen av tittelen problematiserer gruppeutstillingen som format og kuratorens rolle som ordstyrer. Makten vi satt på til å lage en tittel som alle arbeidene kan leses under, har vi gitt fra oss i prosessen.

Da vi ble bedt om å kuratere juniutstillingen på Kunstnerforbundet, en mønstring med lang tradisjon for visning av unge kunstnere, var det med bakgrunn i vår tilknytning til Bergen og den unge kunstscenen. Et geografisk kulturelt herfra, fra et kunstmiljø som i likhet med tilsvarende miljøer andre steder i verden er preget av flyktighet, internasjonalisering og hurtig utskifting av aktører.

Utstillingen er, mer enn noe annet, et øyeblikksbilde av denne scenen. I oppbyggingen har vi idealisert mangfold og en viss motstand mot overensstemmelse. Sammenkoplingen av kunstnere og kunstverk er et forsøk på å fange et ; et realistisk bilde av en scene slik den ser ut for oss i dag, med alle de variasjonene dette innebærer av individuelle uttrykk, ulike herfra.

Her står vi igjen til slutt, med en eklektisk kakofoni av stemmer som alle har tilknytning til Bergen.


Kuratorer: Benedicte Clementsen og Johanne Hestvold


Deltakere: TASC Ablett & Brafield, Kristin Austreid, Bergen Zines, Margrethe Kolstad Brekke feat. Anna Christina Lorenzen, Gabriella Forzelius, Mathijs van Geest, Martin Harkjerr Halse, Nora Joung, Gabriel Kvendseth, Lewis & Taggart, Signe Lidén, Tatiana Lozano, Bjørn-Henrik Lybeck, Cameron MacLeod, Bjørn Mortensen, Miriam Myrstad, Magnhild Øen Nordahl, Egil Paulsen, SYNSMASKINEN, Ånond Versto, Elin Mar Øyen Vister, Apichaya (Piya) Wanthiang, Maria Lyngstad Willassen, Ilija Wyller, Ytter, Icaro ZorbarTASC Ablett & Brafield, benytter spisebordet og mat for å sette i gang diskusjon. TASC er et -samarbeid mellom Amber Ablett og Stacy Brafield som startet på grunnlag av en felles interesse for performance, mat, samtale og viktigheten av åpen og kritisk dialog. For which is a way of saying: a word was removed vil TASC bruke det sosiale fenomenet vernissasjen som utgangspunkt for performativ diskusjon.

Kristin Austreid jobber med maleri og skulptur med fokus på organisk form og komposisjon. Arbeidene hennes fremstår gjerne som kaotiske og strukturerte på samme tid, og de viser til en menneskelig trang til orden og kontroll i en uregjerlig verden.

*Margrethe Kolstad Brekke*s arbeider handler om håp i ulike variasjoner. I 2016 fyller Thomas Mores roman Utopia 500 år. Forberedelser til dette jubileet er utgangspunkt for flere av Brekkes prosjekter. Under which is a way of saying: a word was removed vil hun vise en levende installasjon med to sider. På den ene siden markeres Utopias 500-års jubileum i 2016, på den andre siden, i samarbeid med Anna Christina Lorenzen, markeres Albrecht Dürers Melancholia som feiret 500 år i 2014.

Mathijs van Geest arbeider gjennom observasjon, oppdagelse og gjenkjennelse. Jo mer subtil en -handling er – noen ganger ikke mer enn en tanke – desto mer interessant blir det. Hans tverrfaglige arbeider inviterer publikum inn i kryptiske lesninger og balanserte revisjoner, som fungerer lik notater på hverdagens sidelinje. I tillegg til egen praksis utgjør han en tredjedel av den bergensbaserte kunstnergruppen Katla, og driver Apis Press i samarbeid med Bjørn Mortensen.

Dans har alltid vært Gabriella Forzelius fremste uttrykk: Tanker blir bevegelser. Bevegelser blir skulpturer. Skulpturer blir kropper uten organer.

I arbeidene til Martin Harkjerr Halse problematiseres maleriet gjennom en rekke ulike grep, både innenfor rammen av det fysiske lerretet og i overføringen til medier som video og skulptur. Den tydelige vekslingen mellom manuelle penselstrøk og digitale gester vikles sammen til en prosess der friksjonen mellom presentasjon og representasjon står sentralt.

Nora Joung jobber med forskjellige materialer og teknikker, blant andre video, montasje, tekst og objekter. Interessene hennes inkluderer blikk, strategier for kommunikasjon, språk og makt. I sin praksis forsøker hun å lage rom for henvendelser hvor i semantisk meningsinnhold viker plass for andre måter å informere på.

*Gabriel Kvendseth*s virke kan karakteriseres som en fetisjering av det alminnelige og en tangering av transaksjonens, verdiens og samhandlingens yttergrenser. Kunsten er et forsøk på å løsrive seg fra gjengse oppfatninger om rituell, økonomisk og faktisk mening i språk, gjenstander eller handlinger. Gjennom denne løsrevne transformasjonen ønsker han å fremprovosere situasjoner hvor ganske -ordinære tanker, gjenstander eller handlingsmønstre gis mulighet til å legemliggjøre ekstraordinære egenskaper og kvaliteter, og dermed transcendere sitt opphav.

Signe Lidén undersøker menneskeskapte landskap og deres resonans gjennom installasjoner og performance. Hun er interessert i hvordan steder og deres historie resonerer; i minnet, gjennom fortellinger og ulike materialer, som ideologiske manifestasjoner og som politiske territorier. Lidéns kunstneriske utrykk spenner fra lydinstallasjon, skulptur, video og performance til mer -dokumentariske former som lydessay og arkiver.

Tatiana Lozano kombinerer installasjon, video, animasjon og lyd. Naturen er et gjenomgående tema, både den synlige og den immaterielle, indre natur. I arbeidene hennes fungerer tegning ofte som utgangspunkt for søken etter forsvinningspunkter, det aktuelle arbeidet på which is a way of saying: a word was removed tar for seg det avslørende, ubegripelige og efemerale.

*Bjørn-Henrik Lybeck*s praksis omfatter skulptur, fotografi og installasjoner. Gjennomgående for hans kunstnerskap er en fascinasjon for tidens innflytelse og påvirkning på livet. Til utstillingen which is a way of saying: a word was removed presenterer Lybeck et nytt skulpturelt arbeid som utforsker materiell forgjengelighet og bevaring.

Cameron MacLeod undersøker mulighetene i teknologitrender og de kulturelle omskiftningene de produserer gjennom en rekke grep og intervensjoner. Websider, DIY-manualer og elektromekaniske innretninger, formulerer tilbakevendende temaer: online crowdsourcing og innvirkningen på forfatterskap, økende nomadisme gjennom fjerne skybaserte infrastrukturer, og automatisering av kunstnerisk praksis gjennom teknologisk intervensjon.

Bjørn Mortensen har en variert kunstpraksis hvor han blant annet jobber med skulptur, maleri, tegning, video og bøker. De nyeste skulpturene hans fortoner seg som dekonstruerte, rekomponerte, bruks- og designobjekter. Mortensen driver også forlaget Apis Press sammen med Mathijs van Geest.

I arbeidene til Miriam Myrstad opptrer kurérer: unge jenter, statsledere, poesisamlinger, faste ansatte, håndklær, kunstverk, saltstøtter, gulvvaskere, muskler, redningsdukker, - som potensielle verktøy for kommunikasjon, identifikasjon, forstillelse og maktytelse.

Magnhild Øen Nordahl jobber med skulpturer i forskjellige materialer som tre, tau, betong, metall, glass m.m. Arbeidene til Nordahl er motivert av en interesse for relasjonen mellom praktisk og -teoretisk kunnskap, og hvilken rolle kroppen har i læringsprosesser og for vår forståelse av verden.

Egil Paulsen er opptatt av hvordan romlig persepsjon kan utforskes ved hjelp av andre sanseinntrykk enn synet. For prosjektet Ultra Sonic Vision, som vises på which is a way of saying: a word was removed, har Paulsen utviklet et par briller som lar publikum utforske rom ved hjelp av sonar-teknologi.

SYNSMASKINEN er en Bergensbasert performancegruppe. I denne sammenheng representeres gruppen av Uma Feed Tjelta. Introducing Anger er en psycho-social performance, som introduserer vreden som en såkalt «stock character», og vil inngå i SYNSMASKINENs fremtidige arbeid.

Lewis & Taggart (Andrew Taggart og Chloe Lewis) er en canadisk kunstnerduo. Ved bruk av materiale samlet over flere år, fra mange ulike steder, skapes verk der strukturer og nyanser i funnede objekter bearbeides til nye former og komposisjoner. Parallelt med studiopraksisen driver de the Museum of Longing and Failure, en kunstnerisk plattform med vekt på små, skulpturelle arbeider.

Ånond Versto lager konsise skulpturer i spennet mellom det figurative og det strukturelle. Hans arbeider er preget av nitidig og mangslungent håndverk, og en sterk interesse for hukommelse og hvordan den manifesteres i gjenstander. I tillegg til egen praksis utgjør han en tredjedel av den bergensbaserte kunstnergruppen Katla.

*Elin Mar Øyen Vister*s performance Lundefuglen inviterer folk til å bli bedre kjent med et ikke-menneske, nærmere bestemt en pelagisk sjøfugl i alke familien. Lundefuglen, er en skikkelse som befinner seg mellom det menneskelige og det ikkemenneskelige; en inntrenger i menneske-natur-dikotomien.

Apichaya (Piya) Wanthiang arbeider med maleri, video, omsluttende installasjoner og tekst, der langsom tid og fiktive steder er viktige elementer. Interessen hennes ligger i det lille og anekdotiske, og ønsket om å konstruere et felles rom for betrakteren.

Ilija Wyller jobber med maleri og skulptur. Prosjektene hennes er grunnet i antropologi og spørsmål rundt økonomi og velferd. Wyller tar ofte i bruk ukonvensjonelle materialer fra hverdagen eller nærmiljøet.

Icaro Zorbar anvender elektroniske apparater, lyd og video i arbeider som relaterer til komplekse mellommenneskelige følelser. Gjennom intervensjonen av apparatene skaper han nye forbindelser, formulerer samtaler, og legger til rette for møter og separasjon. Et gjennomgående tema er den desillusjonerte teknologiske virkeligheten som bekrefter den menneskelige natur og hverdagslivet.

Utstillingen er støttet av:
Liveprogram 11. - 14. juni

VERNISSASJE TORSDAG 11.06 KL. 18:00

TASC ¹
Miriam Myrstad
Gabriella Forzelius
SYNSMASKINEN
Margrethe Kolstad Brekke feat. Anna Christina Lorenzen ²
Egil Paulsen

¹ Performancen begynner på Kunstnerforbundet kl. 18 og fortsetter på Kunstnernes Hus fra 19:00 - 22:00.
² Performancen finner sted på Kunstnernes Hus kl. 21:00.


LØRDAG 13.06
11:00 - 16:00 - Egil Paulsen
12:00, 13:30 og 15:00 - Elin Mar Øyen Vister
13:00 - 16:00 - Margrethe Kolstad Brekke feat. Anna Christina Lorenzen


SØNDAG 14.06
12:00 - 16:00 - Egil Paulsen
12:00 - 16:00 - Miriam Myrstad
13:00 - Gabriel Kvendseth
14:00 - Gabriella Forzelius
14:30 - Signe Lidén


TASC Ablett & Brafield
I know, right?
Under vernissasjen av which is a way of saying: a word was removed vil TASC Ablett og Brafield gjøre performancen I know, right?. Performancen begynner på Kunstnerforbundet kl 18:00 med en utstillingsvandring. Performancen fortsetter på Kunstnernes Hus, Wegelandsveien 17, 0167 Oslo, mellom kl 19:00 og 22:00. Hver av kunstnerne som tar del i which is a way of saying: a word was removed har nominert maten og drikken som TASC Ablett og Brafield vil spise og drikke gjennom hele performancen. En live overføring av performancen kan høres gjennom hodetelefoner i foajeen på Kunstnerforbundet. Du er velkommen til å besøke dem og/eller delta i performancen.

Margrethe Kolstad Brekke feat. Anna Christina Lorenzen
Melancholia & Utopia approximately 500 year Jubilèe
Tableau vivant; en levende installasjon med to sider. På den ene siden markeres Utopias femhundreårs jubileum i 2016, på den andre siden markeres Albrecht Dürers Melancholia som feiret fem hundre år i 2014.

Gabriella Forzelius
I left the window open
Hønsenetting, tekstil, plast, leire, stjerneskudd, eterisk olje, vann, vox
Innplastet performance med duft av gran.

Gabriel Kvendseth
Xulture: The Book of Quoetry (A Transcript of SMS Messages Sent to Myself between November 6th 2014 and May 18th 2015)
Opplesning og boklansering

Signe Lidén
Agitasjon
Konsert
Analoge lydfiltre (rør, kabler, beholdere) henger fra taket i overlyssalen, dytter lyd og manipulerer utrop.

Miriam Myrstad
You are at once both the most common and the most precious
Performance
En ung jente beveger seg gjennom galleriet, fra verk til verk, gjennom rom, opp trapper. På et bestemt sted - ved en fin farge, blank overflate eller betydelig mening - stopper hun et øyeblikk.

Egil Paulsen
Ultrasonic Vision
Briller som lar publikum utforske rom ved hjelp av sonar-teknologi.

SYNSMASKINEN
Introducing Anger
Performance utført av Uma Tjelta Feed
En kort, psycho-sosial performance, som introduserer Vreden. Vreden etableres herved som en såkalt stock character, som vil inngå i SYNSMASKINENS fremtidige arbeid.

Elin Mar Øyen Vister
Lundefuglen – The Puffin
Intimkonsert, samlytting og samtaler i gruppe
Møter med Lundefuglen. Hvert møte har plass til åtte gjester og varer ca 45 min.
Påmelding med ønsket tidspunkt (Lørdag 13.06 kl 12:00, 13:30 eller 15:00) sendes til lundefuglen.juniutstillingen@gmail.com

The Idiot (2015) — Nora Joung
The Idiot (2015) — Nora Joung
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Trivial Pursuit (Umpteen paintings) (2015) — Martin Harkjerr Halse
Fountain (2015) — Bjørn Mortensen
Fountain (2015) — Bjørn Mortensen
Fountain, detalj (2015) — Bjørn Mortensen
Fountain, detalj (2015) — Bjørn Mortensen
Uten tittel (2015) — Ilija Wyller
Uten tittel (2015) — Ilija Wyller
BOTCHED og Uten tittel (JAUNTY) (2015) — Ilija Wyller
BOTCHED og Uten tittel (JAUNTY) (2015) — Ilija Wyller
Prefiksplaneten (2015) — Ånond Versto
Prefiksplaneten (2015) — Ånond Versto
Dressur (2015) — Ånond Versto
Dressur (2015) — Ånond Versto
Tore (2015) — Ånond Versto
Tore (2015) — Ånond Versto
Something endless of which you can supply yourself at your heart's desire (2015) — Miriam Myrstad
Something endless of which you can supply yourself at your heart's desire (2015) — Miriam Myrstad
Analogous desires (2015) — Tatiana Lozano
Analogous desires (2015) — Tatiana Lozano
Soft Arches - Fill and Forget (2015) — Kristin Austreid
Soft Arches - Fill and Forget (2015) — Kristin Austreid
Engineering Desire / The Mechanical Stone Skipper (2015) — Cameron MacLeod
Engineering Desire / The Mechanical Stone Skipper (2015) — Cameron MacLeod
Capital Clouds of Norway, Labour Clouds of Norway (2015) — Magnhild Øen Nordahl
Capital Clouds of Norway, Labour Clouds of Norway (2015) — Magnhild Øen Nordahl
Ultrasonic Vision (2015) — Egil Paulsen
Ultrasonic Vision (2015) — Egil Paulsen
The Unfolding (2015) — Apichaya Wanthiang
The Unfolding (2015) — Apichaya Wanthiang
S (2015) — Ånond Versto
S (2015) — Ånond Versto
Belgfuglen (2015) — Ånond Versto
Belgfuglen (2015) — Ånond Versto
Do not blink (2015) — Icaro Zorbar
Do not blink (2015) — Icaro Zorbar
Found Note (agenda) (2015) — Mathijs van Geest
Found Note (agenda) (2015) — Mathijs van Geest
Triangle Piece (2015) — Lewis & Taggart
Triangle Piece (2015) — Lewis & Taggart
Triangle Piece (2015) — Lewis & Taggart
Triangle Piece (2015) — Lewis & Taggart

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern