Dreaming, drowsing, haunting
Dreaming, drowsing, haunting (2023) — Miriam Hansen
Dreaming, drowsing, haunting (2023) — Miriam Hansen
Dreaming, drowsing, haunting (2023) — Miriam Hansen
Dreaming, drowsing, haunting, installasjonsfoto (2023) — Miriam Hansen
Dreaming, drowsing, haunting, installasjonsfoto (2023) — Miriam Hansen
Dreaming, drowsing, haunting, installasjonsfoto (2023) — Miriam Hansen

Miriam Hansen
Vindussalen og Kabinettet
Salene i 2. etasje
19.10.23 – 19.11.23

Utstillingen Dreaming, drowsing, haunting er en videre­føring av Miriam Hansens arbeid med søvn i relasjon til ulike plante­arter. Med utgangs­punkt i levende vekster, plante­historie og aktuelle diskurser rundt stemnings­endrende planter som medisin og kultur­arv, formes Hansens arbeid ofte som hel­het­lige instal­lasjoner og miljøer.

Søvnen og den «drømmeliknende tilstanden» har historisk vært et tilbake­vendende begrep for å beskrive tilstander asso­siert med rituell og hver­dags­lig bruk av stemnings­endrende planter. Hansen har gjennom flere arbeider benyttet søvn som forklar­ings­modell for å belyse en tiltag­ende kommer­sia­lisering av indre til­stander, med særlig fokus på resti­tusjon og den hvilende kroppen.

Hansen har i dette utstillings­prosjektet jobbet med plante­arten syrisk vinrot (Peganum Harmala). Syrisk vinrot er en av de eldste nytte­plantene kjent fra old­tiden og har blitt brukt innen medisin og ritualer i mange ulike kulturer langs Middel­havet og østover mot Kazakh­stan. Arbeidene bygger på en interesse for plantens gåte­fulle opp­treden gjennom kultur­historien. Dettes settes opp mot en aktua­litet hvor planten utsettes for patent­eringer, privat­isering og øko­no­misk speku­lasjon.

Hansen proble­matiserer “det terapeu­tiske behandlings­rommet” som åsted for forand­ring og forbed­ring. Fordelt på to rom nærmer utstil­lingen seg planten gjennom dens virke­stoffer som kunst­nerisk materiale. I Vindus­salen vil skulpturer i voks for­brenne infusert plante­materiale gjen­nom utstil­lings­perioden.

Installasjonen i det mørk­lagte Kabinettet benytter virke­stoffet harmin ekstrahert fra planten, en kjemisk forbindelse som gløder under UV-lys. I instal­lasjonen kan publikum obser­vere arbeidene fra mad­rasser som ligger på gulvet. Arbeidene er produsert i sam­arbeid med Andreas Olavs­sønn Rongen.

Miriam Hansen (f. 1988) er billed­kunstner med master­grad fra Kunst­høg­skolen i Oslo og bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separat­utstil­linger som Whispers, echoes, whimpers ved Podium, Oslo (2023), It’s (just) us ved Babel, Trond­heim (2022), …And Slumber Might Return på Hulias, Oslo (2021) og Comfort and Reassurance på Podium (2016). Hun har deltatt i gruppe­utstillinger som Åpne Systemer ved UKS, Oslo (2023), Den blinde gartneren på Skulptur­triennalen, Oslo (2021), SOL OG VÅR I JANUAR. Neste gene­rasjon i norsk sam­tids­kunst på Astrup Fearnley Museet, Oslo (2019) og Poppositions Off-fair i Brüssel (2018).

Andreas Olavs­sønn Rongen (f. 1989) er billed­kunstner med master­grad fra Kunst­høg­skolen i Oslo og bor og arbeider i Oslo. Han har bl.a. stilt ut ved Norsk Billed­hogger­forening, Podium, Kunst­nernes Hus, Louise Dany, RAM, Destiny’s Atelier og Space 4235.

Utstillingen har mottatt støtte fra Kultur­rådet og Billed­kunstnernes Veder­lagsfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern