In a month, in three days, in twenty years,  we will have the sun in our pockets
Uten tittel () — Asle Nilsen
Uten tittel () — Asle Nilsen
Uten tittel () — Asle Nilsen
Uten tittel () — Asle Nilsen
Uten tittel () — Asle Nilsen
Uten tittel () — Asle Nilsen

Asle Nilsen
In a month, in three days, in twenty years, we will have the sun in our pockets
Vindussalen og Kabinettet
13.04.23—28.05.23

Nilsens arbeid med olje­maleri er et livs­langt prosjekt. Sentralt i arbeidet står et mål om å oppnå en konsen­trert tilstede­værelse i en uforut­sigbar male­prosess. Siden han startet som kunstner for 45 år siden, har han forsøkt å frem­bringe en tilstand der farger, strøk og strukturer smelter sammen i en større helhet. I maleriene utforskes et sam­spill hvor bestand­deler flyter over i hver­andre og konti­nuerlig over­lapper, for­flyttes og mani­festeres. 

Skrape­merker, pigment­støv og ansam­linger av maling beholdes som spor etter den fysiske pros­essen. Nilsen arbeider for­trinns­vis med store lerreter direkte rela­tert til kroppens beve­gelser og anvend­else i det maleriske. Med et fokus på maleriets egen “vilje”, gjøres det mini­malt med skis­sering i forkant. Over­flatene pendler mellom ugjennom­trengelige og egen­villige farge­partier og impul­sive pensel­strøk.

I maleriene som presen­teres i denne utstil­lingen, kan man skimte figurer med utgangs­punkt i naturen: En trestubbe, en odde, eller hele land­skap. Men slik skogs­terreng og sjø­utsikter strekker seg forbi syns­feltet vårt, er motivene uavslut­tede. Det gjen­kjen­nelige avløses av abstrakte former og store farge­felt. Motivene vipper hele tiden mellom tilsyne­komst og forsvin­ning.

I stedet rettes oppmerk­somheten mot maleriets tilstede­værelse i seg selv. Gjennom arbeidet som kunst­nerisk leder i den multi­disip­linære kunstner­gruppen Verdens­teateret, jobber Nilsen ofte i og med scene­rom og steds­spesi­fikke produk­sjoner. En form for romlig­hets­tenkning dukker også opp i hans egen praksis. Bildene blir en slags rapport fra et spesielt nærvær som ikke kan utsies på noen annen måte enn gjennom maleriet.

Asle Nilsen (f. 1959) bor og virker i Oslo. Han jobber primært med maleri, men også installasjon og multi­media­prosjekter. Han gikk ut av Kunst­akademiet i Oslo i 1984. Maleriene hans har vært utstilt på NoPlace, Galleri Blaker Skanse, Galleri Heer, Kampen Visnings­rom, Trafo Kunst­hall og Bontelabo. Sammen med Lisbeth J. Bodd stiftet han kunst­kollek­tivet Verdensteateret i 1986, som han siden har vært kunst­nerisk leder for. Med Verdens­teateret har han hatt utstillinger og opp­setninger på blant annet The National Art Museum of China, National Center for Contem­porary Art i Moskva og Stedelijk Museum i Amsterdam. I Norge har gruppen vist arbeider på blant annet Henie Onstad Kunst­senter, Black Box Teater og Fest­spillene i Bergen.

Utstillingen er støttet av Kultur­rådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern