Dry Eye – Dripping Stone
Kyrkja (raud) (2023) — Line Bøhmer Løkken
Galdeberget (2023) — Line Bøhmer Løkken
Holet i Glittertinden #1-2 (2023) — Line Bøhmer Løkken
Oversiktsbilde fra utstillingen Dry Eye – Dripping Stone (2023) — Line Bøhmer Løkken
Oversiktsbilde fra utstillingen Dry Eye – Dripping Stone (2023) — Line Bøhmer Løkken
Macula lutea (2023) — Line Bøhmer Løkken
Oversiktsbilde fra utstillingen Dry Eye – Dripping Stone (2023) — Line Bøhmer Løkken
Auger (2023) — Line Bøhmer Løkken
Oversiktsbilde fra utstillingen Dry Eye – Dripping Stone (2023) — Line Bøhmer Løkken

Line Bøhmer Løkken
Dry Eye – Dripping Stone
Salene i 2. etasje
19.10.23 – 19.11.23

I utstillingen Dry Eye – Dripping Stone vises en rekke fotografier, samt en still­bilde­video. Billed­kunstner Line Bøhmer Løkken har i de siste årene rettet inte­ressen mot en feno­meno­logisk lesning av foto­grafiet. Hun streber etter å skape bilder som trigger hele kroppens sanse­apparat og spør om det er mulig gjennom et medium som i så stor grad forholder seg til synet.

I utforskningen rundt dette spørs­målet trekker Bøhmer Løkken inn begrepet haptisk visualitet slik teore­tikeren Laura U. Marks omtaler det: Å se som om man rører ved det man ser, altså at syns­sansen fungerer nærmest som en berø­rings­sans. Dette kan ses i kontrast til optisk visualitet, hvor øyet iden­ti­fiserer figurer i et bilde og henter ut infor­masjon. Et slikt blikk kan danne utgangs­punktet for en semio­tisk lesning av foto­grafiet slik vi tradi­sjonelt er opplærte til å møte det. Bøhmer Løkkens foto­grafier under­søker veksel­vis haptiske og optiske kvali­teter: Det vi ser kan skape for­nem­melser i oss som kropps­lige erfaringer og sam­tidig åpne opp for det fortolk­ende og fortel­len­de. Objektene i bildene unndrar seg, mens over­flatene blir frem­tredende: det ru, våte eller tørre.

Skjørheten i det å forholde seg til verden i hoved­sak gjennom det visuelle har fått en ny betyd­ning for Bøhmer Løkken etter at datteren hennes for to år siden mistet synet på det ene øyet. Erfa­ringen har også tydelig­gjort relasjonen hennes til kameraet som en fysisk forleng­else av kroppen. For­bindelsen mellom den sansende kroppen bak kameraet og det mekaniske kamera­øyet fascinerer kunstneren. Apparatet vrir og vrenger på virkelig­heten, og skaper på egen hånd nye bilder. Bøhmer Løkken under­søker kameraets evne til å skape nærvær i bildene og leter etter skjæ­rings­punktet mellom det optiske og det haptiske blikket. Snarere enn å repres­entere og beskrive virkelig­heten, er foto­grafiene en regist­rering av kunst­nerens erfaring i et gitt eller mulig ”rom”.

Hun ser ikke på foto­grafiene som noe avsluttet, men heller som en begynnelse, et start­sted for nye fortel­linger. Fortid og fremtid knyttes sammen til et sanselig her og nå i møte med betrakteren.

Line Bøhmer Løkken (f. 1970, Vågå) bor og arbeider i Oslo. Hun jobber hoved­sakelig med foto­grafi og er tematisk inter­es­sert i å under­søke hvordan vi relaterer til og opplever ulike steder, gjennom arkitek­turen, mennes­kene eller objektene som definerer dem. Hun er utdan­net ved Hög­skolan för Film och Foto­grafi, Göte­borgs Univer­sitet. Hun har gitt ut en rekke artists books hvorav de seneste er; Tiger­sprang og Svale­hale­skjøt, Choreo­graphy with Potatoes and Flour og Wood Works. Løkken har hatt utstil­linger bl.a. på Kunsthall Oslo, Galleri F15, Foto­galleriet, Henie-Onstad kunst­senter og Galerie für zeit­genössische Kunst, Leipzig. Hun har gjort kunst­neriske utsmyk­nings­oppdrag for KORO på Veterinær­instituttet, NMBU, Ås og på Hulda Garborgs Hus, Stavanger. Sammen med Marte Aas driver hun forlaget Multi­press som har utgitt nærmere femti foto­bøker.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern