Jag jobbar med musik
Jag jobbar med musik (2024) — Nicklas Gahnström

Nicklas Gahnström
Jag jobbar med musik
Vindusutstilling
11.04.—26.05.2024

Nicklas Gahnström arbeider med maleri som medium, konkret men bevegelig, og på vei bort fra flaten og mot det tre­dimen­sjonale. Hans kunstner­skap bæres av en gjennom­gripende interesse for for­gjeng­elig­het, trans­formasjon og gjen­bruk. Materialer som tradi­sjonelt ansees som søppel blir et viktig element i en prosess preget av intuitiv, organisk vekst. Snarere enn et uttalt og vel fundert konsept, søker Gahnström etter det som finnes mellom linjene, det som oppstår indirekte gjen­nom utforskning.

Musikk har alltid utgjort en sentral dimen­sjon for Gahnström, og opprinnelig planla han å arbeide i feltet på ett eller annet plan. Men i stedet for en musikkarriere, inkorp­orerer han musikk i sitt virke i en sym­biotisk kunstnerisk utveksling og ut­forsk­ning. I Gahnströms serie av malerier på CD-plater funnet på gjen­vinnings­stasjoner og brukt­butikker, oppstår et heller over­raskende sam­spill mellom det visuelle og det auditive, og mellom det konkrete og det abstrakte.

CD-platene utgjør en samling av ulike musi­kalske referanser, mens maleriene utgjør en visuell erkjen­nelse av et dypere møte mellom to kunst­former. Det er imidlertid ikke synestesi han søker å beskrive, men heller et dypt forankret møte mellom bilde og lyd i sin utforskning.

20. april er Record Store Day, og Gahnström ser denne vindus­utstillingen som en slags plate­butikk.

Nicklas Gahnström (f. 1973 i Sverige) er billed­kunstner utdannet ved Statens Kunst­aka­demi ved Kunst­høg­skolen i Oslo. Han bor og arbeider i Oslo. Gahnström har hatt separat­utstillinger ved bl.a. Galleri Frychini, Oslo, Galleri LNM, Oslo, Galleri 54, Gøteborg og Kunstner­for­bundet i 2013. Han har deltatt i en rekke gruppe­utstillinger i inn- og utland, blant flere kan nevnes Tegne­biennalen 2012, Østlands­utstillingen 2021 og Høst­utstil­lingen 2022.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern