Baderne
Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Oversiktsbilde fra utstillingen Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Oversiktsbilde fra fondvegg i utstillingen Baderne (2023) — Idun Baltzersen
Oversiktsbilde fra fondvegg i utstillingen Baderne (2023) — Idun Baltzersen

Idun Baltzersen
Baderne
Overlyssalen
23.02.—02.04.23

Sosiale kategorier som kjønn og etnisitet, seksuell orien­tering og sam­funns­klasse setter ulike avtrykk i kunst­ver­denen. Under denne forut­setningen var det at Idun Baltzersen begynte å spore opp hvordan en norsk­født iden­titet kan virke inn på kunst­neriske valg. En samlende refe­ranse for henne ble havet som et fysisk og mytisk fenomen. Gjennom en lang billed­tradisjon favner kjenn­skapen vi har fått til havet alt fra det frykt­inngytende til det ideali­serte.

I tresnittene Baderne lar Baltzersen figurene balansere i et liknende vippe­punkt mellom et til­kjenne­gitt ubehag og en villet posering. Baltzersen visual­iserer figurene delvis ned­sunket i vann eller stående på land i et collage­aktig strand­miljø. Kropps­språket signal­iserer en ambi­valens i møtet med det ukon­trol­ler­bare natur­ele­mentet. Som en sublim stør­relse, får havets uro­vek­kende krefter utspille seg i form av bøl­gende, brusende beve­gelser tett på de noe av­vent­ende baderne.

I forarbeidet til utstil­lingen Baderne i Overlys­salen har Baltzersen fordypet seg i den svenske kunstneren Eugène Janssons frem­stillinger av badere. Spesielt tone­angiv­ende har maleriet Flottans badhus (1907) vært. Det henger i “Munch-rummet” på Thielska galleriet i Stock­holm. Han virket samtidig med Edvard Munch, men Janssons figurer fremsto som langt mer for­bil­led­lige i gjen­givelsen. Baltzersens inter­esse ligger i hvordan Flottans badhus har gått fra å være en ideal­isert frem­stilling av manns­krop­per til å handle om begjær. Andre fore­legg med betyd­ning for Baderne er Munchs motiver av svøm­mere under vann. En viss rele­vans har også Anders Zorns folke­lige ets­ninger av nakne kvinn­eakter i Stock­holms skjær­gård hatt. Baltzersens avbildede figurer er hentet fra eldre arkiv­fotoer av svømme­lag og badere. 

Utstillingen består av en arkitek­tonisk spiral av rikt farge­satte tresnitt. Betrak­teren inviteres inn blant tresnitt trykket på tekstil og spent opp på blind­rammer i kropps­høye formater. På vegg henger en serie mindre svart-hvite tresnitt med detaljer frem­hevet i rødt. 

Baltzersens arbeider kjenne­tegnes av en ekspe­ri­men­tell inngang til ulike trykke­teknikker, hen­holds­vis tre­snitt og assem­blage på papir, tekstil og tre. Ved å benytte skift­ende pers­pek­tiver og monu­mentale av­bild­ninger utfordrer hun betrak­terens blikk og rommets fysiske inte­gritet.

Idun Baltzersen er født i 1987 i Trondheim. Hun har studert ved Kunst­høg­skolen i Bergen og Konst­fack i Stock­holm hvor hun har vært bosatt siden 2011. Baltzersen har stilt ut i en rekke gallerier og museer, første gang i Kunstner­forbundet i 2015 da hennes grafikk og kunstner­bøker ble vist i en duo­utstilling med Guttorm Guttorms­gaard. Hennes verk er blant annet repre­sentert i sam­lingene til Moderna Museet, Magasin III Museum for Contem­porary Art, Göteborgs konst­museum, Uppsala konst­museum og Haugesund billed­galleri. Hennes arbeider er innkjøpt av St. Olavs hospital, Statens konst­råd, Trondheim Kommune med flere.

Utstillingen har mottatt støtte fra Regionale prosjekt­midler, Kunstsent­rene i Norge.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern