Vad ljus och skugga berättar
Installasjonsbilde fra utstillingen (2023) — Tomas Colbengtson
Oversiktsbilde fra utstillingen () — Tomas Colbengtson
Oversiktsbilde fra utstillingen (2020) — Tomas Colbengtson
Anonymiserat pojke (2022) — Tomas Colbengtson
Saajve (2022) — Tomas Colbengtson
Anonymiserat flicka, Jokkmokk (2023) — Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson
Vad ljus och skugga berättar
Goh tjoevke jih soejvene soptseste
Go hámit ja suoivanat sárdnot
As told by Light and Shadow
Salene i 2. etasje
14.09.2023 – 15.10.2023

Vi har gleden av å vise Tomas Colbengtsons utstil­ling Vad ljus och skugga berättar / Goh tjoevke jih soejvene soptseste. Gjennom et sør­samisk pers­pektiv tar Colbengtson opp temaer som erin­dring og koloni­his­torie på den svenske siden av Sápmi. Han ønsker å belyse pers­on­lige og kollek­tive historier om myndig­heters over­grep mot urfolk. Verkene handler om kul­turell under­trykkelse som forbud mot samisk språk, religion og rein­drift. I særdeles­het den lite kjente for­tel­lingen om den svenske statens tvangs­flytting av samer fra nord­samiske til sør­samiske områder på 1900-tallet.

Bruddstykker fra fortidens dyp, være seg minner fra barn­dom­men, arkiv­materiale eller spor i naturen blir gjen­oppdaget og gjen­fortalt. Colbeng­tson jobber hoved­sakelig med silke­trykk og glass som medium, og bruker por­tretter og land­skaps­motiver fra gamle foto­grafier i tillegg til tekst på svensk og sør­samisk som ut­gangs­punkt for å bear­beide – ikke bare i kunst­nerisk forstand, men også tera­peutisk – og for­midle historier. Foto­grafiene henter han fra både private sam­linger og offent­lige arkiver, blant annet knyttet til rase­bio­logisk forskning.

Colbengtson er kjent for sine glass­kulpturer laget med teknikken over­fangs­glass der bilder overføres ved hjelp av silke­trykk og kapsles inn i glasset. I tillegg viser han en rekke to­dim­en­sjonale verk der maling og foto­grafier bear­beidet gjennom rast­rering legges lagvis på både flate og bøyde glass- og metall­plater. Utstil­lingen viser også flere instal­lasjoner der lys, skygge og speiling forteller historier om usynlig­gjøring og frem­med­gjøring som stadig påvirker individet, sam­funnet og kulturen.

Tomas Colbengtson (f. 1957, Tärnaby, Sverige) er sør­samisk billed­kunstner med utdanning fra Konstfack (MFA), 1991. I perioden 1998–2008 var han resident artist ved Kung­liga Tek­niska Hög­skolan i Stockholm. Colbengtson er grunn­leggeren av den nomad­iske resi­den­cyen Sápmi Salasta – Sápmi omfamnar. Han har hatt utstil­linger både i Sápmi, Skan­dinavia og inter­nas­jonalt, bare siden 2022 har han stilt ut ved Sámi Dáidda­guovddáš/Samisk Senter for Sam­tids­kunst i Karasjok, Scandi­navian House i New York, National Nordic Museum i Seattle, Enter ArtFair i Køben­havn, Galleri Helle i Stock­holm, Museum Cerny i Bern, Sveits, og Saemien Sijte i Snåsa, for å nevne noen. Verkene hans er inn­kjøpt av blant andre Same­tinget, Nord­norsk Kunst­museum, Riddo­Duottar­Museat, KORO, Nasjonal­museet, Dron­ning Sonjas kunst­samling og Statens konst­råd. Boken Faamoe om Colbengtsons kunstner­skap kom ut i 2019 og er til salgs i galleriet.

Utstillingen er laget i samarbeid med og med støtte fra Sámi Dáidda­guovddáš/Samisk senter for sam­tids­kunst, Karasjok.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern